English version

flaga

Aktualne rejony przebywania żubrów:

Trasa byka Podróżnik w Wielkopolsce

Stado w Nadleśnictwie Drawsko

Stado w Nadleśnictwie Mirosławiec i okolicy

Ochronę żubrów wspierają:

ekofundusz

Współpracują z nami:

ekofundusz

ZACHODNIA KRAINA ŻUBRA - zimowe zdjęcia z powietrza

ekofundusz

 

PRZETARGI

Zamieszczono 09-01-2010 MMT

OGŁOSZENIE

w sprawie rozstrzygnięcia przetargu na dostawę 2 silosów zbożowych do przechowywania karmy dla żubrów (o wysokości nie większej niż 4,5 m i pojemności nie większej niż 30 m3 możliwych do ustawienia na podstawie zgłoszenia budowy)

Na przetarg wpłynęły 2 oferty:

1. Agro-Met s.c Gdynia - cena 23790 zł , pojemność silosu 15,6 m3

2. MICHAŁ zakład produkcyjno-usługowo-handlowy, Wysokie Mazowieckie - cena 23485 zł, pojemnosć silosu 19.6 m3

Komisja podczas przetargu w dniu 8 stycznia 2010 r. o godz. 10:15 dokonała wyboru oferty nr 2 jako korzystniejszej.

 

Zamieszczono 30-12-2009 MMT

OGŁOSZENIE

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze
ul. Wąska 13, 71-415 Szczecin
tel. i e-mail w sprawie zamówienia: 0913972935, 0661647616, tracz@hot.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę 2 silosów zbożowych do przechowywania karmy dla żubrów (o wysokości nie większej niż 4,5 m i pojemności nie większej niż 30 m3 możliwych do ustawienia na podstawie zgłoszenia budowy)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz formularz oferty zamieszczone będą na stronie internetowej www.zubry.org
SIWZ i formularz uzyskać można również pocztą lub pod adresem siedziby terenowej Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego w Dłusku 14, 73-155 Węgorzyno po uprzednim kontakcie telefonicznym lub e-mailem (podane poniżej).
Osobą odpowiedzialną za kontakty z oferentami jest Magdalena Tracz, tel.: 0913972935, 0661647616,  e-mail : tracz@hot.pl.

Termin  wykonania zamówienia: Zamówienie należy zrealizować  w terminie do 15 lutego 2010 r.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

W postępowaniu biorą udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 Prawa Zamówień Publicznych, którzy złożą oświadczenie według podanego wzoru.

Oferenci w przedmiotowym postępowaniu nie składają wadium.

Kryteria oceny ofert:

Lp

Kryterium

Znaczenie

1.

Cena brutto

50%

2.

Pojemność silosów

50%

 

Oferty należy składać osobiście lub pocztą pod adresem ul. Wąska 13, 71-415 Szczecin (pokój nr 309, sekretariat Katedry Anatomii i Zoologii Kręgowców Uniwersytetu Szczecińskiego)
w nieprzekraczalnym terminie do 08 stycznia 2010 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi pod tym samym adresem dnia 08 stycznia 2009 r. o godz. 10:15.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych, wariantowych, zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje możliwość złożenia zamówień uzupełniających.

Zadanie będzie realizowane z dotacji Fundacji EkoFundusz.

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP dnia 29-12-2009 r. pod numerem  254565 - 2009.

>>>SIWZ DO POBRANIA<<<

Zamieszczono 24-12-2009 MMT

OGŁOSZENIE

w sprawie przetargu na dostawę 2 silosów zbożowych do przechowywania karmy dla żubrów (o wysokości nie większej niż 4,5 m i pojemności nie większej niż 30 m3 możliwych do ustawienia na podstawie zgłoszenia budowy)

Na przetarg wpłynęła 1 oferta. Komisja podczas przetargu w dniu 21 grudnia 2009 r. o godz. 10:30 odrzuciła ofertę ZPHU AGRO MET z Gdyni z ceną ofetrową 26327,60 zł brutto jako przekraczającą możliwości finansowe Zamawiającego, wynoszące 24400 zł. W dniu 28-12-2009 zostanie ogłoszony ponowny przetarg na to zamówienie.

Zamieszczono 24-12-2009 MMT

OGŁOSZENIE

w sprawie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na dostawę 10 obroży telemetrycznych GPS na żubry z oprogramowaniem i hostingiem danych.

Na przetarg wpłynęła 1 ważna oferta. Komisja podczas przetargu w dniu 21 grudnia 2009 r. o godz. 10:15 dokonała wyboru oferty firmy Ecotone z Sopotu z ceną ofertową 97600 zł.

Zamieszczono 10-12-2009 MMT

OGŁOSZENIE

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze
ul. Wąska 13, 71-415 Szczecin
tel. i e-mail w sprawie zamówienia: 0913972935, 0661647616, tracz@hot.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę 2 silosów zbożowych do przechowywania karmy dla żubrów (o wysokości nie większej niż 4,5 m i pojemności nie większej niż 30 m3 możliwych do ustawienia na podstawie zgłoszenia budowy)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz formularz oferty zamieszczone będą na stronie internetowej www.zubry.org
SIWZ i formularz uzyskać można również pocztą lub pod adresem siedziby terenowej Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego w Dłusku 14, 73-155 Węgorzyno po uprzednim kontakcie telefonicznym lub e-mailem (podane poniżej).
Osobą odpowiedzialną za kontakty z oferentami jest Magdalena Tracz, tel.: 0913972935, 0661647616,  e-mail : tracz@hot.pl.

Termin  wykonania zamówienia: Zamówienie należy zrealizować  w terminie do 15 lutego 2010 r.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

W postępowaniu biorą udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 Prawa Zamówień Publicznych, którzy złożą oświadczenie według podanego wzoru.

Oferenci w przedmiotowym postępowaniu nie składają wadium.

Kryteria oceny ofert:

Lp

Kryterium

Znaczenie

1.

Cena brutto

50%

2.

Pojemność silosów

50%

 

Oferty należy składać osobiście lub pocztą pod adresem ul. Wąska 13, 71-415 Szczecin (pokój nr 309, sekretariat Katedry Anatomii i Zoologii Kręgowców Uniwersytetu Szczecińskiego)
w nieprzekraczalnym terminie do 21 grudnia 2009 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi pod tym samym adresem dnia 21 grudnia 2009 r. o godz. 10:30.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych, wariantowych, zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje możliwość złożenia zamówień uzupełniających.

Zadanie będzie realizowane z dotacji Fundacji EkoFundusz.

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP dnia 09-12-2009 r. pod numerem  238915-2009.

 

Zamieszczono 10-12-2009 MMT

OGŁOSZENIE

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze
ul. Wąska 13, 71-415 Szczecin
tel. i e-mail w sprawie zamówienia: 0913972935, 0661647616, tracz@hot.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę 10 obroży telemetrycznych GPS na żubry z oprogramowaniem i hostingiem danych.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz formularz oferty zamieszczone będą na stronie internetowej www.zubry.org

SIWZ i formularz uzyskać można również pocztą lub pod adresem siedziby terenowej Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego w Dłusku 14, 73-155 Węgorzyno po uprzednim kontakcie telefonicznym lub e-mailem (podane poniżej).
Osobą odpowiedzialną za kontakty z oferentami jest Magdalena Tracz, tel.: 0913972935, 0661647616,  e-mail : tracz@hot.pl.

Termin  wykonania zamówienia:
Zamówienie należy zrealizować  w terminie do 15 lutego 2010 r.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

W postępowaniu biorą udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 Prawa Zamówień Publicznych, którzy złożą oświadczenie według podanego wzoru.

Oferenci w przedmiotowym postępowaniu nie składają wadium.

Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena ofertowa (brutto).

Oferty należy składać osobiście lub pocztą pod adresem ul. Wąska 13, 71-415 Szczecin (pokój nr 309, sekretariat Katedry Anatomii i Zoologii Kręgowców Uniwersytetu Szczecińskiego)
w nieprzekraczalnym terminie do 21 grudnia 2009 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi pod tym samym adresem dnia 21 grudnia 2009 r. o godz. 10:15.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych, wariantowych, zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje możliwość złożenia zamówień uzupełniających.

Zadanie będzie realizowane z dotacji Fundacji EkoFundusz.

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP dnia 09-12-2009 r. pod numerem  238901-2009.

>>>SIWZ DO POBRANIA<<<

 

OGŁOSZENIE

O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ KARMY DLA ŻUBRÓW

który odbył się dnia 9 października 2009 r. o godz. 10:15 w sekretariacie Katedry Anatomii i Zoologii Kręgowców Uniwersytetu Szczecińskiego pod adresem ul. Wąska 13, 71-415 Szczecin, pokój nr 309

W postępowaniu złożono 1 ważną ofertę.
Biorąc pod uwagę jedyne kryterium oceny oferty - cenę ofertową brutto Komisja Przetargowa ZTP dokonała wyboru wykonawcy:
Pan
Paweł Puzmujżniak
Gospodarstwo Rolne 023420643
Bronikowo 26
78-650 Mirosławiec

Zamieszczono 12-10-2009 MMT

OGŁOSZENIE

ZACHODNIOPOMORSKIE TOWARZYSTWO PRZYRODNICZEul. Wąska 13, 71-415 Szczecin
tel. i e-mail w sprawie zamówienia: 0913972935, 0661647616, tracz@qnet.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

DOSTAWĘ KARMY DLA ŻUBRÓW:

 • 30 ton owsa w nowych workach (do 50 kg) i 40 ton buraków cukrowych na teren dokarmiania żubrów określony w załączniku graficznym nr 1 do niniejszej SIWZ w gminie Mirosławiec;
 • 20 ton owsa w nowych workach (do 50 kg) i 20 ton buraków cukrowych na teren dokarmiania żubrów określony w załączniku graficznym nr 2 do niniejszej SIWZ w gminach Węgorzyno i Ińsko
 • 5 t siana wiązanego do 4 paśników w Nadleśnictwie Mirosławiec i 3 t siana wiązanego do 3 paśników w Nadleśnictwie Drawsko i 2 paśników w Nadleśnictwie Dobrzany.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz formularz oferty zamieszczone będą na stronie internetowej www.zubry.org
SIWZ i formularz uzyskać można również pocztą lub pod adresem siedziby terenowej Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego w Dłusku 14, 73-155 Węgorzyno po uprzednim kontakcie telefonicznym lub e-mailem (podane poniżej).
Osobą odpowiedzialną za kontakty z oferentami jest Magdalena Tracz, tel.: 0913972935, 0661647616,  e-mail : tracz@hot.pl.

Termin wykonania zamówienia:

Na teren dokarmiania wskazany w załączniku graficznym nr 1 do SIWZ (w gminie Mirosławiec) Wykonawca do dnia 6 listopada 2009 r.:

 • dostarczy i rozładuje owies oraz buraki cukrowe w ilościach określonych w pkt. II.1a SIWZ w miejsce wskazane przez Zamawiającego,
 • dostarczy i załaduje siano w ilości określonej w pkt. II.1c do paśników (nie więcej niż do 4 w Nadleśnictwie Mirosławiec) wskazanych przez Zamawiającego.

Na teren dokarmiania wskazany w załączniku graficznym nr 2 do SIWZ (w gminach Węgorzyno i Ińsko) Wykonawca do dnia 6 listopada 2009 r.:

 • dostarczy i rozładuje owies oraz buraki cukrowe w ilościach określonych w pkt. II.1b SIWZ w miejsce wskazane przez Zamawiającego,
 • dostarczy i załaduje siano w ilości określonej  w pkt. II.1c SIWZ do paśników (nie więcej niż do 3 w Nadleśnictwie Drawsko i 2 w Nadleśnictwie Dobrzany) wskazanych przez Zamawiającego.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

W postępowaniu biorą udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 Prawa Zamówień Publicznych.

Oferenci w przedmiotowym postępowaniu nie składają wadium.

Oferty należy składać osobiście lub pocztą pod adresem ul. Wąska 13, 71-415 Szczecin, pokój nr 309 (sekretariat Katedry Anatomii i Zoologii Kręgowców Uniwersytetu Szczecińskiego)
w nieprzekraczalnym terminie do 9 października 2009 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi pod tym samym adresem dnia 9 października 2009 r. do godz. 10:15.

Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena ofertowa (brutto) za realizację ofert częściowych zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych, wariantowych, zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz aukcji elektronicznej.

Zamawiający przewiduje możliwość złożenia zamówienia uzupełniającego w trybie art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy PZP.

Zadanie będzie realizowane z dotacji Fundacji EkoFundusz.

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP dnia 23-09-20092009 r. pod numerem  162853-2009.

 

SIWZ DO POBRANIA

 

OGŁOSZENIE NR 4

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze
ul. Monte Cassino 7/27, 70-465 Szczecin
adres korespondencyjny: ul. Wąska 13, 71-415 Szczecin, pokój nr 309
(sekretariat Katedry Anatomii i Zoologii Kręgowców Uniwersytetu Szczecińskiego)
tel. i e-mail w sprawie zamówienia: 0913972935, 0661647616,  tracz@qnet.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

OPIEKĘ  NAD ŻUBRAMI W ZAGRODACH ADAPTACYJNYCH

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie karmy, karmienie i pojenie żubrów przebywających w dwóch zagrodach aklimatyzacyjnych w gminie Ińsko:

 • w Leśnictwie Kozia Góra, Nadleśnictwo Dobrzany
 • w Leśnictwie Ginawa Nadleśnictwo Łobez

od momentu przywiezienia pierwszego żubra przez nie mniej niż 3 miesiące do momentu uwolnienia zwierząt z zagród.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz formularz oferty zamieszczone będą na stronie internetowej www.ztp.org.pl.
SIWZ i formularz uzyskać można również pod adresem biura terenowego Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego w Dłusku 14, 73-155 Węgorzyno po uprzednim kontakcie telefonicznym lub e-mailem (podane poniżej).
Osobą odpowiedzialną za kontakty z oferentami jest Magdalena Tracz, tel.: 0913972935, 0661647616,  e-mail : tracz@qnet.pl.

Termin wykonania zamówienia:

Opieka nad żubrami w zagrodach adaptacyjnych prowadzona będzie w okresie co najmniej 3 miesięcy w przedziale czasowym od lutego do czerwca 2008 r. od momentu przywiezienia pierwszego żubra do zagrody adaptacyjnej do momentu uwolnienia zwierząt z zagród.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

W postępowaniu biorą udział oferenci:

 • niewykluczeni na podstawie art. 24 Prawa Zamówień Publicznych,
 • wykonywali osobiście obsługę wolnych żubrów lub żubrów przetrzymywanych w zagrodzie aklimatyzacyjnej  w celu uwolnienia

Oferenci w przedmiotowym postępowaniu nie składają wadium.

Oferty należy składać osobiście lub pocztą pod adresem ul. Wąska 13, 71-415 Szczecin, pokój nr 309 (sekretariat Katedry Anatomii i Zoologii Kręgowców Uniwersytetu Szczecińskiego)
w nieprzekraczalnym terminie do 7 stycznia 2008 r. do godz. 11oo.
Otwarcie ofert nastąpi pod tym samym adresem dnia 7 stycznia 2008 r. o godz. 1130.

Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena ofertowa (brutto) za realizację ofert częściowych zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych, wariantowych, zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz aukcji elektronicznej.

Zadanie będzie finansowane z dotacji Fundacji EkoFundusz.

 

OGŁOSZENIE NR 3

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze
ul. Monte Cassino 7/27, 70-465 Szczecin
adres korespondencyjny: ul. Wąska 13, 71-415 Szczecin, pokój nr 309
(sekretariat Katedry Anatomii i Zoologii Kręgowców Uniwersytetu Szczecińskiego)
tel. i e-mail w sprawie zamówienia: 0913972935, 0661647616,  tracz@qnet.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

OPIEKĘ WETERYNARYJNĄ NAD ŻUBRAMI

Przedmiotem zamówienia jest:

 • nadzorowanie adaptacji dwóch stad żubrów złożonych z 8 osobników każde w zagrodach adaptacyjnych w Nadleśnictwach Dobrzany i Łobez,
 • immobilizacja 6 żubrów w zagrodach adaptacyjnych w celu założenia obroży telemetrycznych,
 • sprawowanie opieki weterynaryjnej nad wolnymi żubrami w województwie zachodniopomorskim.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz formularz oferty zamieszczone będą na stronie internetowej www.ztp.org.pl.
SIWZ i formularz uzyskać można również pocztą lub pod adresem biura terenowego Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego w Dłusku 14, 73-155 Węgorzyno po uprzednim kontakcie telefonicznym lub e-mailem (podane poniżej).
Osobą odpowiedzialną za kontakty z oferentami jest Magdalena Tracz, tel.: 0913972935, 0661647616,  e-mail : tracz@qnet.pl.

Termin  wykonania zamówienia:

Opieka nad wolnymi żubrami w województwie zachodniopomorskim prowadzona będzie od chwili podpisania umowy do końca 2009 r.
Opieka nad żubrami w zagrodach adaptacyjnych prowadzona będzie w okresie co najmniej 3 miesięcy w przedziale czasowym od lutego do czerwca 2008 r. od momentu przywiezienia pierwszego żubra do zagrody adaptacyjnej do momentu uwolnienia zwierząt z zagród. W tym czasie przeprowadzona zostanie również immobilizacja 6 żubrów.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

W postępowaniu biorą udział oferenci

 • posiadający uprawnienia lekarza weterynarii,
 • uczestniczący w ciągu ostatnich 3 lat w akcji immobilizacji żubra
 • niewykluczeni na podstawie art. 24 Prawa Zamówień Publicznych.

Oferenci w przedmiotowym postępowaniu nie składają wadium.

Oferty należy składać osobiście lub pocztą pod adresem ul. Wąska 13, 71-415 Szczecin, pokój nr 309 (sekretariat Katedry Anatomii i Zoologii Kręgowców Uniwersytetu Szczecińskiego)
w nieprzekraczalnym terminie do 7 stycznia 2008 r. do godz. 11oo.
Otwarcie ofert nastąpi pod tym samym adresem dnia 7 stycznia 2008 r. o godz. 1115.

Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena ofertowa (brutto) za realizację ofert częściowych zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych, wariantowych, zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz aukcji elektronicznej.

Zadanie będzie finansowane z dotacji Fundacji EkoFundusz.

SIWZ DO POBRANIA

Zamieszczono 21-12-2007 MT

 

OGŁOSZENIE NR 2

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze
ul. Monte Cassino 7/27, 70-465 Szczecin
adres korespondencyjny: ul. Wąska 13, 71-415 Szczecin, pokój nr 309
(sekretariat Katedry Anatomii i Zoologii Kręgowców Uniwersytetu Szczecińskiego)
tel. i e-mail w sprawie zamówienia: 0913972935, 0661647616,  tracz@qnet.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

BUDOWĘ DWÓCH ZAGRÓD ADAPTACYJNYCH  O POWIERZCHNI OKOŁO 4 HA KAŻDA I CZTERECH PAŚNIKÓW DLA ŻUBRÓW NA TERENIE NADLEŚNICTW ŁOBEZ I DOBRZANY

z możliwością składania ofert częściowych na:

 • CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA - budowę zagrody i dwóch paśników w Nadleśnictwie Dobrzany:
 • CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA - budowę zagrody i dwóch paśników  w Nadleśnictwie Łobez:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz formularz oferty zamieszczone będą na stronie internetowej www.ztp.org.pl.
Siwz i formularz uzyskać można również pod adresem biura terenowego Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego w Dłusku 14, 73-155 Węgorzyno po uprzednim kontakcie telefonicznym lub e-mailem (podane poniżej).
Osobą odpowiedzialną za kontakty z oferentami jest Magdalena Tracz, tel.: 0913972935, 0661647616,  e-mail : tracz@qnet.pl.

Termin wykonania zamówienia:

I etap -  zagroda adaptacyjna i paśnik wewnątrz niej w Nadleśnictwie Dobrzany,  zagroda adaptacyjna i paśnik wewnątrz niej w Nadleśnictwie Łobez  do 15 marca 2008 r.
II etap - paśnik poza zagrodą w Nadleśnictwie Dobrzany, paśnik poza zagrodą w  Nadleśnictwie Łobez  do 15 sierpnia 2008 r.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

W postępowaniu biorą udział oferenci:

 • prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wykonywania usług stanowiących przedmiot zamówienia,
 • niewykluczeni na podstawie art. 24 Prawa Zamówień Publicznych.

Oferenci w przedmiotowym postępowaniu nie składają wadium.

Oferty należy składać osobiście lub pocztą pod adresem ul. Wąska 13, 71-415 Szczecin, pokój nr 309 (sekretariat Katedry Anatomii i Zoologii Kręgowców Uniwersytetu Szczecińskiego)
w nieprzekraczalnym terminie do 11 stycznia 2008 r. do godz. 11oo.
Otwarcie ofert nastąpi pod tym samym adresem dnia 11 stycznia 2008 r. o godz. 1115.

Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena ofertowa (brutto) za realizację ofert częściowych zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych, zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz aukcji elektronicznej.

Zadanie będzie finansowane z dotacji Fundacji EkoFundusz.

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP dnia 20 grudnia 2007 r. pod nr  256000-2007.

SIWZ DO POBRANIA

Zamieszczono 21-12-2007 MT

 

OGŁOSZENIE NR 1

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze
ul. Monte Cassino 7/27, 70-465 Szczecin
adres korespondencyjny: ul. Wąska 13, 71-415 Szczecin, pokój nr 309
(sekretariat Katedry Anatomii i Zoologii Kręgowców Uniwersytetu Szczecińskiego)
tel. i e-mail w sprawie zamówienia: 0913972935, 0661647616,  tracz@qnet.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

DOSTAWĘ KARMY DLA ŻUBRÓW

z możliwością składania ofert częściowych na:

 1. CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA - dostawę 16 ton owsa:
 2. CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA - dostawę 14 ton buraków:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz formularz oferty zamieszczone będą na stronie internetowej www.ztp.org.pl.
SIWZ i formularz uzyskać można również pocztą lub pod adresem biura terenowego Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego w Dłusku 14, 73-155 Węgorzyno po uprzednim kontakcie telefonicznym lub e-mailem (podane poniżej).
Osobą odpowiedzialną za kontakty z oferentami jest Magdalena Tracz, tel.: 0913972935, 0661647616,  e-mail : tracz@qnet.pl.

Termin wykonania zamówienia:

Dla CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA dostawa owsa nastąpi w czterech transzach po 3 tony w 1 i 3 tygodniu każdego z dwóch pierwszych miesięcy licząc od dnia podpisania umowy oraz dwóch transzach po 2 tony w 1 i 3 tygodniu trzeciego miesiąca do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w obszarze przedstawionym w załączniku nr 1 do SIWZ.
Dla CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA dostawa buraków nastąpi w czterech transzach po 2,5 tony w 1 i 3 tygodniu każdego z dwóch pierwszych miesięcy licząc od dnia podpisania umowy oraz dwóch transzach po 2 tony w 1 i 3 tygodniu trzeciego miesiąca do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w obszarze przedstawionym w załączniku nr 1 do SIWZ.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

W postępowaniu biorą udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 Prawa Zamówień Publicznych.

Oferenci w przedmiotowym postępowaniu nie składają wadium.

Oferty należy składać osobiście lub pocztą pod adresem ul. Wąska 13, 71-415 Szczecin, pokój nr 309 (sekretariat Katedry Anatomii i Zoologii Kręgowców Uniwersytetu Szczecińskiego)
w nieprzekraczalnym terminie do 7 stycznia 2008 r. do godz. 11oo.
Otwarcie ofert nastąpi pod tym samym adresem dnia 7 stycznia 2008 r. o godz. 1145.

Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena ofertowa (brutto) za realizację ofert częściowych zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych, zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz aukcji elektronicznej.

Zadanie będzie realizowane z dotacji Fundacji EkoFundusz.

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP dnia 20 grudnia 2007 r. pod nr  256003-2007.

SIWZ DO POBRANIA

Zamieszczono 21-12-2007 MT