English version

flaga

Aktualne rejony przebywania żubrów:

Trasa byka Podróżnik w Wielkopolsce

Stado w Nadleśnictwie Drawsko

Stado w Nadleśnictwie Mirosławiec i okolicy

Ochronę żubrów wspierają:

ekofundusz

Współpracują z nami:

ekofundusz

ZACHODNIA KRAINA ŻUBRA - zimowe zdjęcia z powietrza

ekofundusz

 

Cele

zubryCelem długofalowych działań ochronnych w odniesieniu do żubra na Pomorzu Zachodnim jest stworzenie i utrzymanie stabilnej lokalnej populacji tego gatunku, tak, aby żubr stał się trwałym elementem fauny zarówno regionu, jak i tej części Polski, a jednocześnie koszty funkcjonowania gatunku były gospodarczo nieistotne. Podstawowym założeniem jest uzyskanie wielkości docelowej wolnej populacji zachodniopomorskiej 80- 100 osobników. Jest to liczebność, która według źródeł naukowych, gwarantuje stabilne funkcjonowanie populacji w danym rejonie, przy założeniu konieczności okresowej wymiany osobników ze stadami z innych obszarów, z którymi wymiana genów w sposób naturalny nie jest możliwa.
Warunkiem funkcjonowania lokalnej wolnej populacji jest swobodna możliwość wymianyosobników, co oznacza, że taka populacja powinna składać się z kilku stad, których rewiry oddalone są od siebie nie więcej niż 20-30 km.
Kliknij, aby powiększyćTworzenie stad satelitarnych ma istotne znaczenie w ograniczeniuśmiertelności żubrów. Dorosłe byki regularnie oddalają się od stada i podejmują wędrówki w poszukiwaniu innych żubrów. Odejścia od stadaz reguły kończą się śmiercią żubrów, co jest znaczną stratą dla nielicznej populacji. W sierpniu 2006 r. jeden z byków przywiezionychw ramach projektu doNadleśnictwa Mirosławiec, trzyletni Podziw z obrożą telemetryczną podjął wędrówkę i  przeszedł około 150 km w rejony Puszczy Goleniowskiej. By zatrzymać wędrujacego żubra rozpoczęto realizować plan utworzenie niewielkiego ugrupowania krów odłowionych z wolnego stada białowieskiego na trasie byka Podziw. Państwowa Rada Ochrony Przyrody w trybie interwencyjnym zaopiniowała pozytywnie taki plan, niestety Podziw zginął 24 września br. w wypadku drogowym pod Gryficami. Istnienie niewielkich stad satelitarnych wokół głównego areału stada owocowałoby ograniczeniem wędrówek - żubry przemieszczałyby się głównie pomiędzy stadami. W istotny sposób mogłoby to skrócić dystanse przemarszów i związane z tym ryzyko wypadków i przypadkowych postrzeleń.
żubryZwiększenie liczebności populacji lokalnej będzie możliwe wraz ze wzrostem społecznejakceptacji obecności żubrów w środowisku. Przy niskiej liczebności i małych zagęszczeniach gatunku zminimalizuje się potencjalne konflikty na polach, drogach i w lesie. Reintrodukcja itworzenie nowych stad powinno być bezwzględnie połączone z edukacją i informowaniem społeczności lokalnych.
SW rejonach planowanych wsiedleń nie ma potrzeby dostosowywania gospodarki leśnej bądź rolnej do potrzeb żubrów, należy natomiast liczebność ich utrzymywać na poziomie, przy którym szkody przez nie wyrządzane, będą nieistotne gospodarczo. Ważne jest zabezpieczanie upraw polowych przed żubrami oraz zimowe dokarmianie żubrów, które minimalizuje szkody w uprawach rolnych i leśnych, pomaga także sterować ruchem zwierząt żubryi utrzymywać je z dala od ruchliwych dróg. Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze poczyniło kroki w celu zabezpieczenia środków finansowych umożliwiających realizację całości zadania. Obecni oraz potencjalni sponsorzy i darczyńcy uzależniają finansowe wsparcie ochrony żubrów zachodniopomorskich od rozwoju stada i uczynienia z niego rezerwowej puli genetycznej.