English version

flaga

Aktualne rejony przebywania żubrów:

Trasa byka Podróżnik w Wielkopolsce

Stado w Nadleśnictwie Drawsko

Stado w Nadleśnictwie Mirosławiec i okolicy

Ochronę żubrów wspierają:

ekofundusz

Współpracują z nami:

ekofundusz

ZACHODNIA KRAINA ŻUBRA - zimowe zdjęcia z powietrza

ekofundusz

 

PRZETARGI

OGŁOSZENIE (opublikowane dnia 03-08-2012 r.)

oznaczenie sprawy : ZP.272.1.2012/UE                                        

Szczecin, dnia 03.08.2012r

INFORMACJA
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 styczna 2004r Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zmianami )

1. ZAMAWIAJĄCY.

Nazwa

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

Magdalena Tracz

Ryszard Dąbrowski

Adres

Ul. Wąska 13

Kod pocztowy
71-415

Miejscowość
Szczecin

Województwo
zachodniopomorskie

Telefon
( 91 ) 397 29 35

Faks
( 91 ) 397 29 35

2. publikacja ogłoszenia :
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 240148 - 2012 z dnia 09.07.2012r

3. Nazwa przedmiotu zamówienia
Budowa zagrody pokazowej żubrów w gminie
Mirosławiec

4. Tryb postępowania  - przetarg nieograniczony

5. WYKAZ WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY OFERT


Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty w zł brutto

1

Przedsiębiorstwo Budowlane
INWEST - BUDOWA. Adam Kisiel
Ul. Duńska 64/2
71-795 Szczecin

1.381.950,00

2

Konsorcjum firm :
KMC Administrator Nieruchomości i Inwestycje Sp. z o.o - Pełnomocnik
Pl. Staszica 1
64-920 Piła
Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych
SPADOCHRONIARZ. Waldemar Piotrowski - Partner
Ul. Kamienna 40
64-920 Piła

899.000,00

6. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Konsorcjum firm :
KMC Administrator Nieruchomości i Inwestycje Sp. z o.o - Pełnomocnik
Pl. Staszica 1
64-920 Piła
Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych
SPADOCHRONIARZ. Waldemar Piotrowski - Partner
Ul. Kamienna 40
64-920 Piła

Cena oferty wynosi - 899.000,00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru oferty :
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta złożona zgodnie z wymaganiami SIWZ. Oferta z najniższą ceną. Cena oferty nie przekracza wielkości środków zaplanowanych na sfinansowanie zamówienia.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZTP dnia 03.08.2012r,


Zamieszczono na stronie internetowej www.zubry.org  dnia 03.08.2012r

Informacja o terminie, po upływie którego może być zawarta umowa.

  1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w formie faxu lub e-mailem, albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.
  2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta z pomięciem terminów, o których mowa w pkt.1), jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu lub nie odrzucono żadnej oferty.
  3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
  4. Zamawiający przewiduje podpisanie umowy w  dniu 10-08-2012 r.

7. INFORMACJA O WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA


Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne i prawne

 

 

Nie dotyczy

8. INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT


Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne i prawne

 

 

Nie dotyczy

 

Prezes
Zachodniopomorskiego
Towarzystwa Przyrodniczego

Jacek Kaliciuk


OGŁOSZENIE (opublikowane dnia 09-07-2012 r.)

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze
ul. Wąska 13, 71-415 Szczecin
tel. i e-mail w sprawie zamówienia: 913972935, 661647616, tracz@hot.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Budowę zagrody pokazowej żubrów w gminie Mirosławiec

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załączniakmi zamieszczone są na stronie internetowej www.zubry.org do pobrania poniżej.
SIWZ i formularz uzyskać można również pocztą lub pod adresem siedziby terenowej Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego w Dłusku 14, 73-155 Węgorzyno po uprzednim kontakcie telefonicznym lub e-mailem (podane poniżej).
Osobą odpowiedzialną za kontakty z oferentami jest:

Magdalena Tracz, tel.: 913972935, 661647616,  e-mail : tracz@hot.pl - w sprawach merytorycznych,

Ryszard Dabrowski, tel.: 602473471 - w sprawach formalnych

Termin  wykonania zamówienia: Zamówienie należy zrealizować  w terminie do 15 listopada 2013 r.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

W postępowaniu biorą udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 Prawa Zamówień Publicznych, którzy złożą oświadczenia według podanych wzorów.

Wadium zostało ustalone na kwotę 18000 zł.

Kryteria oceny ofert: cena

Oferty należy składać osobiście lub pocztą w nieprzekraczalnym terminie 31.07.2012r. do godziny 10:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mirosławcu (Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec)
Otwarcie ofert nastąpi pod tym samym adresem dnia 31.07.2012r. o godzinie 10:15 w sali konferencyjnej Urzędu.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych, wariantowych, zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje możliwość złożenia zamówień uzupełniających.

Zadanie będzie realizowane z dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP dnia 09-07-2012 r. pod numerem  240148 - 2012 .

>>>pełna treść ogłoszenia<<<

>>>SIWZ (wersja pdf) do pobrania<<<

>>>SIWZ (wersja doc) do pobrania<<<

>>>Załącznik nr 9 - PFU - do pobrania<<<

>>>Załącznik nr 9A - do pobrania<<<

>>>Załącznik nr 9B - do pobrania<<<

>>>Załącznik nr 9C - do pobrania<<<

>>>Załącznik nr 9D - do pobrania<<<

>>>Załącznik nr 9EF - do pobrania<<<

>>>Załącznik nr 10 -lok. inwestycji celu publicznego- do pobrania<<<

>>>Załącznik nr 10A - do pobrania<<<

>>>Załącznik nr 11A - do pobrania<<<


>>>ogłoszenia archiwalne<<<