numer rewizji: RV-EE/BUC3203554536776493640
części:
merytoryczna
finansowa I
finansowa II
dane beneficjenta
Infrastruktura i Środowisko - Narodowa Strategia Spójności, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Infrastruktura i Środowisko - Narodowa Strategia Spójności, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PLAN REALIZACJI PRZEDSIĘWZIECIA WSPÓŁFINASOWANEGO W RAMACH V OSI PRIORYTETOWEJ POIiŚ
1. KARTA PROJEKTU
1.1 Nazwa projektu
Nazwa projektu powinna stanowić jedno zdanie i w możliwie jasny i jednoznaczny sposób określać cele projektu oraz identyfikować obszary na których projekt będzie realizowany (np. temat i zasięg kampanii informacyjnej, nazwa obszaru chronionego). Max 100 znaków.
Ochrona żubrów in situ w województwie zachodniopomorskim 
1.2 Nazwa skrócona (akronim)
Jeśli to możliwe i konieczne należy podać skrócona nazwę projektu, ktorą Wnioskodawca będzie się posługiwał w kontaktach roboczych podczas realizacji projektu. Jeśli nie ma takiej konieczności należy wpisać "NIE DOTYCZY".
ŻubryNW 
1.3 Obszar tematyczny, którego dotyczy przedsięwzięcie
Należy z rozwijanego paska wybrać właściwe informacje, które muszą być zgodne z ogłoszeniem o konkursie.
1.3.1 Program operacyjny: PO Infrastruktura i Środowisko
1.3.2 Priorytet: V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych
1.3.3 Działanie:
5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej
1.3.4 Konkurs:
5.1.1 Ochrona gatunków i siedlisk in situ
1.3.5 Numer referencyjny konkursu:
Numer musi być zgodny z ogłoszeniem o konkursie.
5/2009 (5.1.1) 
1.3.6 Typ projektu:
ochrona in situ i reintrodukcja gatunków chronionych
1.4 Planowany czas realizacji przedsięwzięcia (należy wprowadzić datę wg. wzoru: rrrr-mm-dd)
Data rozpoczęcia projektu jest tożsama z rozpoczęciem realizacji projektu i rozpoczęcia okresu kwalifikowalności wydatków w ramach przygotowywanego projektu. Data ropoczęcia może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku czy podpisania umowy. Data zakończenia projektu jest równoważna z ostatnim dniem kwalifikowalności wydatków poniesionych w ramach projektu i nie może późniejsza niż 31.12.2015.
Data rozpoczęcia:
2008-02-14 
Data zakończenia:
2013-11-30 
1.5 Całkowity budżet projektu
Informacje w tym punkcie zostaną wypełnione automatycznie na podstawie informacji wprowadzonych przez Wnioskodawcę w punkcie 9.2 Szczegółowy budżet projektu
1.5.1 Całkowita wartość projektu
1773981.83 PLN
1.5.2 Całkowite koszty kwalifikowalne
1773981.83 PLN
1.5.3 Wysokość dotacji
1507885 PLN
1.6 Streszczenie przedsięwzięcia (max. 1800 znaków)
Należy zamieścić główne informacje na temat:
- realizowanego projektu (cele projektu, opis głównych zadań, najważniejsze efekty realizacji projektu),
- spełnienia kryteriów merytorycznych I stopnia,
- skali oddziaływania projektu wykraczającą poza obszar jednego województwa.
W przypadku projektów grupowych należy podać informacje nt. kluczowych partnerów.

Głównym celem projektu jest wdrożenie w zachodniej Polsce zatwierdzonej przez Ministra Środowiska „Strategii ochrony żubra Bison bonasus w Polsce”, na co składają się następujące cele operacyjne:

1. podniesienie liczebności populacji zachodniopomorskiej z równoczesnym zwiększeniem areału występowania gatunku,

2. podniesienie różnorodności genetycznej populacji, w której występuje wysoki inbred

3. utrzymanie właściwego stanu zdrowotnego populacji

4. podniesienie akceptacji społecznej dla wolnych żubrów, niezbędnej dla rozwoju populacji.

Główne działania przewidziane w projekcie:

1. dokarmianie zimowe stad wolnych żubrów w celu podniesienia kondycji zwierząt, sterowania ruchem stad, ograniczenia szkód w uprawach rolnych oraz poprawa naturalnej bazy żerowej żubrów;

2. monitoring telemetryczny i bezpośredni populacji, powiązany z działaniami na rzecz ograniczenia szkód od żubrów

3. zapobieganie i minimalizacja szkód wyrządzanych przez żubry w gospodarce rolnej (przepłaszanie zwierząt z upraw, wykup niszczonych plonów na pniu, przemieszczanie zwierząt)

4. prowadzenie monitoringu parazytologicznego, patomorfologicznego i genetycznego populacji

5. prowadzenie działań informacyjnych i popularyzacyjnych.

Przewidywane efekty ekologiczne:

1. Zwiększenie liczebności żubrów w województwie zachodniopomorskim

2. Stworzenie korzystniejszej struktury przestrzennej rozmieszczenia gatunku w województwie zachodniopomorskim.

3. Utrwalenie efektów „dolewu krwi” prowadzonych w populacji – wzrost różnorodności genetycznej, wzrost przyrostu.

4. Stworzenie modelowych rozwiązań ochrony wolnej populacji żubrów w krajobrazie rolniczo – leśnym do wykorzystania w innych regionach Polski i Europy.

5. Wzrost akceptacji społecznej dla obecności wolnych żubrów w naturze.

Przedsięwzięcie jest jednym z 3 przygotowanych projektów na ochronę wolnych żubrów w Polsce.

 
1.7 Beneficjent/beneficjenci
Należy podać pełną nazwę zgodnie informacją w dokumentach rejestracyjnych, a następnie wybrać z listy właściwą kategorię typu Beneficjenta (wiodący: tak/nie).
NazwaTypWiodący
Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze Organizacje pozarządowe tak
Nazwa
Typ
Wiodący
1.8 Podmioty upoważnione do ponoszenia wydatków w ramach projektu

W przypadku gdy Beneficjent upoważnia inny podmiot do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych lub planuje uznać za kwalifikowalne wydatki, które zostały już poniesione przez inny podmiot, należy podać podstawowe informacje dotyczące tego podmiotu (nazwa podmiotu, adres, telefon, mail).

W przypadku gdy Beneficjent nie zamierza upoważnić innego podmiotu do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu, proszę wpisać "Nie dotyczy".

Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego

 
2. LOKALIZACJA PROJEKTU
2.1 Zasięg administracyjny
Czy projekt obejmuje swym zasięgiem terytorium całej Polski?

Jeżeli projekt obejmuje swym zasięgiem terytorium całej Polski, proszę wybrać wylko opcję "tak". Jeżeli zasięg projektu nie obejmuje całej Polski, proszę wybrać opcję "nie" oraz wpisać nazwę własną jednostki terytorialnej (jednostek terytorialnych) objętych zasięgiem projektu.

Po wpisaniu pierwszych liter nazwy jednostki terytorialnej pojawi się lista rozwijana, z której należy wybrać właściwą jednostkę. Jeżeli planuje się, że działania w ramach projektu realizowane będą:

 • wyłącznie na terenie jednej gminy - należy podać nazwę gminy;
 • części gmin należących do powiatu/powiatów - należy podać nazwy wszystkich gmin, na obszarze których realizowane będą działania;
 • wszystkich gmin należących do powiatu - należy podać nazwę powiatu;
 • części powiatów należących do województwa/województw - należy podać nazwy wszystkich powiatów, na obszarze których realizowany realizowane będą działania;
 • wszystkich powiatów należących do województwa - należy podać nazwę województwa;
 • kilu/kilkunastu województw - należy podać nazwy wszystkich województw, na obszarze których realizowany realizowane będą działania.
NIE
Jednostka terytorialna
[32] Zachodniopomorskie
[30] Wielkopolskie
[08] Lubuskie
Jednostka terytorialna

3 OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE
3.1.1 Status obszaru
Nazwa obszaruPowierzchnia objęta projektem (ha)
Inne23.5%
Nadleśnictwo Mirosławiec i nadleśnictwa okoliczne 5068
Nadleśnictwo Drawsko 2850
Obszar Natura 200076.5%
Jezioro Wielki Bytyń PLH320011 402
Puszcza nad Gwdą PLB300012 2330
Pojezierze Ińskie PLH320051 2114
Mirosławiec PLH320045 6567
Ostoja Ińska PLB 320008 8771
Ostoja Drawska PLB 320019 4193
Jezioro Lubie i Dolina Drawy PLH 320023 1424
Całkowita powierzchnia terenu, na którym będzie realizowany projekt33719.00
Forma ochrony obszarowej
Nazwa obszaru
Powierzchnia objęta projektem (ha)
3.1.2 Opis warunków przyrodniczych
Jakie uwarunkowania przyrodnicze występują na terenie realizacji projektu?

Teren realizacji projektu określony jest przez zasięg występowania wolnych żubrów w województwie zachodniopomorskim. Najliczniejsze stado (63 osobniki), żyje na terenie:

- ostoi Natura 2000 Mirosławiec PLH320045 wyznaczonej specjalnie w celu ochrony żubra,

- w części lądowej ostoi Jezioro Wielki Bytyń PLH320011

- na terenach przyległych Nadleśnictw Mirosławiec, Wałcz, Tuczno i Świerczyna.

Żubry z tego stada regularnie zachodzą na tereny Ostoi Drawskiej PLB320019 i ostoi Puszcza nad Gwdą PLB300012.

W 2008 r. zostały utworzone dwa stada żubrów, tzw. satelitarne, na terenie Ostoi Ińskiej PLB320008 i Pojezierza Ińskiego PLH3200 liczące 16 osobników. Żubry z tych stad rozszerzyły areał na tereny ostoi Jezioro Lubie i Dolina Drawy PLH320023 i Ostoi Drawskiej PLB320019. Zajmują także obszary niechronione w Nadleśnictwie Drawsko.

Byki w okresie rozrodu wędrują na znacznie większym terenie. Jeżeli jest to możliwe (w przypadku zwierząt z obrożami telemetrycznymi), ich wędrówki są monitorowane. Dlatego jako obszar administracyjny realizacji projektu zostało wskazane całe województwo zachodniopomorskie i przyległe województwa wielkopolskie i lubuskie. W tych trzech województwach przewiduje się prowazenie warszatów, zmierzających do ustalenia nowych lokalizacji stad żubrów.

W podanym poniżej opisie poszczególnych fragmentów areału żubrów uwzględniono przede wszystkim ostoje siedliskowe Natura 2000, gdzie żubr jest lub powinien być przedmiotem ochrony. Zdecydowano się podać także charakterystykę ostoi ptasich, na terenie których występuje żubr, ponieważ są to tereny chronione, w których wyższa jakość środowiska sprzyja występowaniu gatunku, pomimo tego, ze nie może on być tam przedmiotem ochrony.

PLH 320045 MIROSŁAWIEC

Obszar obejmuje pola, łąki i lasy, położone na zach. od jeziora Wielki Bytyń, będące biotopem wolnego stada żubrów, najstarszego i najliczniejszego w województwie zachodniopomorskim (63 osobniki w lipcu 2009 r.). Obszar, który zasiedla stado żubrów obejmuje leśnictwa Betyń, Nieradź, Hanki i Toporzyk Nadleśnictwa Mirosławiec oraz pola miejscowości Piecnik, Próchnowo, Hanki i Marcinkowice w gminach Mirosławiec i Wałcz. Żubry regularnie widywane są także w Nadleśnictwie Świerczyna, w kompleksach leśnych sąsiadujących z Leśnictwem Toporzyk w Nadleśnictwie Mirosławiec. Terenami chętnie penetrowanymi przez żubry są łąki, pastwiska i nieużytki, przylegające do kompleksów leśnych Około 40% zajmują lasy, wśród których przeważają drzewostany iglaste (sosna) i mieszane na żyźniejszych siedliskach (bukowe i dębowe). Około 35% zajmują grunty orne. Obszar obejmuje też silnie przekształcone, torfowisko niskie zajęte głownie przez użytki zielone - wśród których zachowały się unikatowe w regionie pozostałości łąk trzęślicowych i stanowiska rzadkich gatunków roślin. W obszarze znajdują się także niewielkie śródpolne oczka wodne oraz niewielkie jeziora śródleśne, m. in. jez. Mały Betyń. Żubr jest gatunkiem wiodącym na tym obszarze. Obszar i ostoja żubra przecięta jest drogą krajową nr 10, co stwarza niebezpieczeństwo wypadków komunikacyjnych. Spory procent obszaru jest terenem upraw rolnych, co powoduje możliwość występowania szkód. Na obszarze występują gatunki chronione: bóbr, wydra, derkacz, żuraw. Interesujące jest występowanie wolnych populacji gatunków łownych: muflona i daniela.

Działania projektu będą dotyczyć całości obszaru 6567 ha

PLH 320011 JEZIORO WIELKI BYTYŃ

W ostoi dominuje duże jezioro (pow. 877 ha, gł. 41 m) położone w głębokiej rynnie o nieregularnej linii brzegowej, ze skarpami do 30 m, pociętej licznymi parowami i wąwozami porośniętymi lasami z dużym udziałem starych buczyn; w obniżeniach w pobliżu potoków wpadających do jeziora krajobraz urozmaicają bagna i torfowiska. W ostoi powierzchniowo dominują lasy, często o charakterze starodrzewu, z sędziwymi okazami buków i dębów. Duży areał zajmują kwaśne buczyny niżowe Luzulo pilosae-Fagetum, wśród których rozwinęły się na glebach uboższych acydofilne dąbrowy Calamagrostio-Ouercetum w odmianie zachodniopomorskiej. W granicach ostoi przy zachodnim skraju jeziora znajdowała się w latach 2005-6 zagroda adaptacyjna, w której przebywały żubry sprowadzone w ramach projektu wzbogacenia puli genowej żubrów zachodniopomorskich. Zachodni brzeg jeziora jest fragmentem stałego areału stada żubrów w Nadleśnictwie Mirosławiec.

Działania projektu obejmować będą lądową część ostoi głownie na zachodnim brzegu jeziora Wielki Betyń – 20 % ostoi 2011,147 ha = 402 ha

PLB 300012 PUSZCZA NAD GWDĄ

Rozległy kompleks leśny obejmujący w większości bory sosnowe, a na dnie i zboczach dolin - lasy liściaste i mieszane. Silnie urozmaicona, postglacjalna rzeźba terenu przyczynia się do zróżnicowania siedlisk. Wokół jezior (głownie eutroficznych, ale również dystroficznych z cennymi gatunkami i zbiorowiskami roślinnymi) o powierzchni od kilku do kilkudziesięciu ha, utrzymują się rozległe torfowiska niskie, przejściowe i wysokie oraz tereny podmokłe. Jest to również obszar źródliskowy kilku rzek. W obrębie ostoi znajdują się także połacie łąk kośnych; pola orne mają niewielki udział powierzchniowy. Przedmiotami ochrony są tu między innymi Kania ruda i czarna, bielik, orlik krzykliwy, włochatka, lelek i lerka.

Działania projektu obejmować będą zachodni fragment ostoi w Nadleśnictwie Wałcz poza obszarem PLH320011 Jezioro Wielki Bytyń - 3 % ostoi 77678.9 ha = ca 2330 ha

PLH 320051 POJEZIERZE IŃSKIE

Cechą charakterystyczną ostoi są duże jeziora mezotroficzne (Ińsko, Wisola, Krzemień, Długie) z rozległymi łąkami ramienicowymi, rzadkimi i zagrożonymi gatunkami glonów oraz zbiorowiskami z klasy Littorelletea (zespół wywłócznika skrętoległego i brzeżycy jednokwiatowej). Rozległe przestrzenie zajmują lasy z dominacją dobrze zachowanych buczyn żyznych (płaty z perłówką jednokwiatową i żywcem cebulkowym) i kwaśnych, tworzących mozaikę z grądami, łęgami oraz bagiennymi brzezinami, borami i olsami. W buczynach został odnaleziony grzyb Botryobasidum pruinatum, uznawany już od wieku za wymarły, ponadto w obszarze tym stwierdzono dwa nowe dla Polski gatunki grzybów: czarnobrzuszek i Tomentella subtestacea. Wśród lasów rozproszone są dobrze zachowane torfowiska mszarne, a na torfowiskach niskich stwierdzono wiele gatunków storczyków. Obszar ma duże znaczenie dla fauny, w szczególności dla ptaków (148 gatunków lęgowych) oraz płazów (12 gatunków) i gadów (4 gatunki) ze względu na duży udział dobrze zachowanych siedlisk podmokłych. Duża liczba drobnych zbiorników i mokradeł sprzyja licznemu występowaniu bezkręgowców wodnych, w tym zalotki większej. Kompleks torfowisk i drobnych zbiorników położonych między jeziorem Poźrzadło i Sarnowo zasiedlają liczne i cenne populacje bezkręgowców związanych z siedliskami wodnymi i podmokłymi (zalotka większa, czerwończyk nieparek, czerwończyk fioletek). Niska gęstość zaludnienia, niski stopień urbanizacji oraz odśrodkowy układ hydrograficzny ostoi sprzyja zachowaniu i ochronie wartości przyrodniczych. W 2008 roku w granicach ostoi utworzono nowe stado wolnych żubrów, liczące 8 osobników.

Działania projektu obejmować będą fragment ostoi w Nadleśnictwie Dobrzany - 20 % ostoi 10570,8 ha = 2114 ha

PLH320023 JEZIORO LUBIE I DOLINA DRAWY

Obszar obejmuje jedno z największych jezior Pojezierza Drawskiego (1439 ha, 46 m głębokości), przez które przepływa Drawa oraz odcinek doliny Drawy i Starej Drawy poniżej jeziora, wraz z przyległymi łąkami i lasami, aż po jezioro Grażyna koło Drawna. Dolina Drawy poniżej jeziora Lubie jest żłobiona w piaskach sandrowych, porosłych lasami Puszczy Drawskiej. Brzegi rzeki urozmaicają przełomy i mielizny. Dolina jest wypełniona szuwarami, na linii rzeki znajduje się kilka eutroficznych jezior: Dębno Wielkie, Dębno Małe, Strunowo. Jest to teren niezaludniony - obszar poligonu wojskowego. W tym fragmencie ostoi nowo utworzone stado żubrów utworzyło stały rewir. Na łąkach śródleśnych nad Starą Drawą odbywają się pierwsze w tym stadzie wycielenia.

Ostoja jest obszarem koncentracji cennych siedlisk przyrodniczych, w tym 20 typów z Załącznika I Dyrektywy Habitatowej, pokrywających łącznie ok. 57% obszaru. Obszar jest ważny dla ochrony wydry, bobra, kumaka nizinnego, traszki grzebieniastej i 3 gatunków ryb z Załącznika II (w sumie stwierdzono tu występowanie 8 gatunków zwierząt z tego Załącznika oprócz żubra). Jest tu także jedno z kilku stanowisk reliktowej fauny bezkręgowców wodnych. Obszar stanowi część ważnego korytarza ekologicznego Doliny Drawy.

W 2008 r. zaproponowano włączenie do granic ostoi terenów Poligonu Drawskiego, rozciągających się na zachód w kierunku Ostoi Ińskiej. Jest to również teren zajmowany przez żubry.

Działania projektu obejmować będą zachodni fragment ostoi w Nadleśnictwie Drawsko - 10 % ostoi 14240 ha = 1424 ha

PLB 320008 OSTOJA IŃSKA

Ostoja obejmuje przebiegający w kierunku SW-NE ciąg moren czołowych fazy pomorskiej zlodowacenia bałtyckiego wraz z wysoczyzną moreny dennej od zachodu i północy oraz równiny sandrowej od wschodu. Wzdłuż pasa moren czołowych przebiega dział wód, rozgraniczający dorzecza Iny i Regi. Niewielki wschodni fragment Ostoi odwadniany jest przez dopływy Drawy. Rzeźba terenu charakteryzuje się duzą dynamiką form. Wzgórza o stromych zboczach i znacznych wysokościach względnych, obniżenia bezodpływowe, podmokłe dolinki, zajęte przez torfowiska i wytopiskowe oczka wodne, polodowcowe rynny jeziorne i rzeczne tworzą bardzo urozmaicony system siedlisk. Bogatej morfologii odpowiada mozaikowe użytkowanie terenu. Lasy zajmują blisko 60 % powierzchni. Są to przeważnie świeże lasy liściaste z bukiem i dębem oraz bory mieszane. Znaczący udział mają również lasy siedlisk wilgotnych i bagiennych z olchą i jesionem oraz brzozą. Stosunkowo niewielką część ostoi pokrywają zbiorowiska łąkowe oraz siedliska wilgotne: trzcinowiska, turzycowiska, roślinność szuwarowa, roślinność torfowisk niskich i przejściowych. Pozostała część to użytki rolne. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na wzrost lokalnej bioróżnorodności jest urozmaicona i rozbudowana granica polno-leśna, dzięki której powierzchnia najbogatszych faunistycznie stref ekotonowych jest znacząca. Występuje tu co najmniej 29 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG. Jest to bardzo ważna ostoja bielika i innych gatunków drapieżnych oraz żurawia i derkacza. W 2008 r. zostały na terenie ostoi utworzone dwa wolne stada żubrów liczące po 8 osobników każde (jedno z nich w granicach ostoi PLH 320051).

Działania projektu obejmować będą około 10 % powierzchni ostoi (poza obszarem Pojezierze Ińskie), gdzie poruszają się nowo utworzone stada żubrów – 87710,94 ha = 8771 ha

PLB 320019 OSTOJA DRAWSKA

Obszar obejmuje część Pojezierza Drawskiego z ponad 50 jeziorami (10 % pow. terenu), reprezentującymi wszystkie typy jezior. Teren został ukształtowany w wyniku działalności lądolodu podczas zlodowacenia bałtyckiego. Pozostałościami tej działalności są między innymi: wały moreny czołowej, ozy, liczne jary, doliny rzek, jeziora rynnowe i wytopiskowe. Jeziora należą do najgłębszych w Polsce (Drawsko - 79,7 m). Brzegi jezior są wysokie, porośnięte lasem, głownie łęgami i buczyną, lub niskie, z roślinnością przybrzeżną. Lasy pokrywają ok. 25% terenu. Dominują tu bory, duże powierzchnie zajmują drzewostany bukowe, dębowe. Rzeźba terenu jest zróżnicowana, z licznymi wąwozami, parowami, niewielkimi, bezodpływowymi zbiornikami wodnymi, bagnami i torfowiskami. Największą rzeką jest Drawa, mająca tu swoje źródła. Swój początek biorą tutaj także inne rzeki, jak: Dębnica, Wogra, Piławka, Kokna i Rakon. Znaczna część obszaru jest użytkowana rolniczo. Występują tu co najmniej 23 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Jest to bardzo ważna ostoja dla puchacza, bielika orlika krzykliwego. Żubry występują w dwóch fragmentach Ostoi:

- w części zachodniej na obszarze pokrywającym się z ostoją PLH 320023,

- w części południowej ostoi , w okolicy jeziora Wąsosze, gdzie regularnie wkracza wolne stado z Nadleśnictwa Mirosławiec i pojedynczo poruszające się osobniki.

Działania projektu obejmować będą około 3 % powierzchni ostoi (poza obszarem Jezioro Lubie i Dolina Drawy) – 139754,50 ha = 4193 ha

NADLEŚNICTWO MIROSŁAWIEC WRAZ Z TERENAMI PRZYLEGŁYMI

Ostoja Mirosławiec wyznaczona dla ochrony żubrów, nie obejmuje całego areału bytującego tam stada. Żubry żyją na terenie prawie trzy razy większym, rozciągającym się na tereny niechronione Nadleśnictw Mirosławiec, Wałcz, Tuczno i Świerczyna (powierzchnia około 5068 ha).

NADLEŚNICTWO DRAWSKO

Utworzone w 2008 w Nadleśnictwach Łobez i Dobrzany (w ostajach PLH 320051 i PLB320008) stada żubrów bytują na terenie Nadleśnictwa Drawsko w granicach Poligonu Drawskiego. Zajmują około 2850 ha lasu i łąk śródleśnych w pasie pomiędzy Ostoją Ińską i ostoją Jezioro Lubie i Dolina Drawy.

 
3.1.3 Dotychczasowe działania ochronne prowadzone na obszarze objętym projektem
Czy na obszarze objętym projektem były lub są prowadzone działania ochronne? Jeśli tak, to jakie? Kto je realizował i z jakim skutkiem?

Od czasu utworzenia wolnego stada w obecnym województwie zachodniopomorskim w 1980 r. do 2004 r. działania ochronne prowadzone były w bardzo ograniczonym wymiarze. Stado znalazło się w wyraźnym regresie i liczba żubrów zaczęła maleć na skutek wysokiego inbredu, niskiej rozrodczości i kłusownictwa.

W 2005 r. został opracowany „Program ochrony żubrów w województwie zachodniopomorskim” i jego wdrażanie podjęła Dyrekcja Drawskiego i Ińskiego Parku Krajobrazowego. Wprowadzono przede wszystkim stały monitoring stada.

W latach 2005-2007 został przeprowadzony projekt „Czynna ochrona żubrów w województwie zachodniopomorskim”, dotowany przez NFOŚiGW. Projekt polegał na podniesieniu różnorodności genetycznej populacji zachodniopomorskiej (dowiezienie 8 osobników z innych ośrodków w Polsce), podniesieniu kondycji zwierząt i rozrodczości stada oraz ograniczeniu liczby wypadków drogowych.

Od 2006 r. na mocy umowy o realizacji zadania publicznego, zawartej z Wojewodą Szczecińskim, opiekę nad żubrami objęło Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze. Towarzystwo w ramach dalszej realizacji „Programu ochrony żubrów w województwie zachodniopomorskim” przygotowało i zrealizowało projekt „Program ochrony żubra w Polsce: rozwój i ochrona stada zachodniopomorskiego”, uzyskując dotację Fundacji EkoFundusz. W ramach projektu zostały utworzone dwa nowe stada żubrów, tzw. satelitarne, liczące 16 osobników. Elementami projektu był także monitoring telemetryczny GPS, opieka zdrowotna i dokarmianie zimowe żubrów na całym terenie ich występowania.

W okresie 2004-2009, w którym prowadzone były działania ochronne liczebność populacji wzrosła z 22 do 75 osobników.

 
3.2 Opis gatunku/siedliska będącego przedmiotem projektu
Niniejszy projekt dotyczy ochrony:
Nazwa gatunku/siedliskaStopień zagrożenia wg danych z Czerwonych ListStopień zagrożenia wg danych z Czerwonej KsięgiOcena stanu zachowania wg raportu przygotowanego na podstawie art 17 Dyrektywy siedliskowej
żubr Bison bonasus EN EN U1
Nazwa gatunku/siedliska
Stopień zagrożenia wg danych z Czerwonych List
Stopień zagrożenia wg danych z Czerwonej Księgi
Ocena stanu zachowania wg raportu przygotowanego na podstawie art 17 Dyrektywy siedliskowej
3.3 Znaczenie zagrożeń i pilność ich likwidacji
Nie podjęcie przed rokiem 2015 zaproponowanych w projekcie działań:
c) stwarza ryzyko pogorszenia warunków siedliskowych lub zmniejszenia populacji na stanowiskach objętych projektem
Uzasadnienie.
W jaki sposób i na jakiej podstawie oszacowano stopień zagrożenia? Uzasadnienie powinno opierać się w miarę możliwości na weryfikowalnych danych empirycznych. Informacje powinny być spójne z punktem 4.1.

Zasięg występowania żubra jest ograniczony a wielkość populacji nie gwarantuje przetrwania gatunku

Dla dalszej ochrony i restytucji gatunku Bison bonasus liczebność populacji ma znaczenie kluczowe, w tym liczebność każdego wolnego stada. Znane są przykłady zniknięcia lub drastycznego zmniejszenia w bardzo krótkim czasie dużych stad żubra. W Puszczy Białowieskiej populacja licząca w 1916 roku około 700 zwierząt przestała istnieć trzy lata później, podobnie na Kaukazie w latach 20. XX wieku w krótkim czasie przestała istnieć populacja żubra licząca ponad tysiąc osobników. Na początku lat 90. XX wieku wielkość populacji w Rosji i Ukrainie została zredukowana o połowę, a niektóre stada zniknęły. Powodem tych drastycznych zmian były wojny lub niepokoje prowadzące do kłusownictwa. Ale na przykładzie stada zachodniopomorskiego widać wyraźnie, że zagrożenie dotyczy też warunków pokojowych. Stado utworzone w 1980 r. z 8 osobników w latach dziewięćdziesiątych osiągnęło liczebność powyżej 30 żubrów. Jednak już w roku 2004 liczebność wynosiła 22 osobniki, a przyrost w stadzie malał a śmiertelność rosła. Dopiero podjęcie ochrony czynnej odwróciło te tendencje.

Zwiększenia liczebności populacji jest warunkiem koniecznym przetrwania populacji, a nie podjęcie działań przewidzianych projektem może skutkować powrotem sytuacji sprzed 2004 r. – regresu stada zachodniopomorskiego.

Izolacja stada zachodniopomorskiego i brak współpracy może dać negatywne skutki w ochronie zarówno zmienności genetycznej jak i zapewnieniu dobrostanu - stąd konieczność koordynacji działań

Potrzeba wspólnych działań z innymi ośrodkami zajmującymi się żubrem wynika przede wszystkim z konieczności ochrony zmienności genetycznej, ale również z potrzeby ujednolicenia i poprawy warunków tworzonych dla żubra, zgodnie ze „Strategią ochrony żubra w Polsce” . Działania realizowane w zachodniopomorskim stadzie żubrów będą ściśle powiązane z działaniami prowadzonymi w innych ośrodkach opiekujących się żubrami zarówno in situ, jak i ex situ. Standardy postępowania z gatunkiem są spójne z działaniami prowadzonymi w innych rejonach kraju i dla wszystkich stad w kraju przyjęto jednakowe metodyki monitoringu. Planuje się przygotowywanie zbiorczych ogólnokrajowych raportów na temat zdrowia, rozmieszczenia i zmienności genetycznej gatunku.

Bardzo niska zmienność genetyczna w obrębie populacji zachodniopomorskiej i wynikająca stąd konieczność jej bieżącej oceny i racjonalnej ochrony.

Ochrona zmienności genetycznej w całej populacji żubra jest niezmiernie istotna, ponieważ gatunek został odbudowany z niewielu osobników rodzicielskich. Żubry zachodniopomorskie należą do linii nizinnej, jednej z dwóch istniejących, której założycielami było 7 zwierząt. Dwudziestopięcioletni okres chowu wsobnego stada, utworzonego od 8 osobników, spowodował narastanie poziomu inbredu i pojawienie się oznak depresji inbredowej.

Monitoring genetyczny żubrów zachodniopomorskich jest częścią programu utrzymania zmienności genetycznej prowadzonego w Polsce i Europie dzięki funkcjonowaniu European Bison Advisory Center.

Niska akceptacja społeczna żubra wynikająca z obawy o występowanie gospodarczo uciążliwych szkód, szczególnie w gospodarce rolnej – stąd konieczność działań zabezpieczających przed szkodami.

W populacji zachodniopomorskiej nie występuje problem szkód w lasach, powodowanych przez żubry. Obawy przed szkodami są skutecznie rozwiewane przez Nadleśnictwo Mirosławiec, gdzie funkcjonuje największe zachodniopomorskie stado, niemniej jednak informacje z Puszczy Białowieskiej czy Boreckiej ustawiają niektóre nadleśnictwa na pozycjach głębokiej rezerwy w odniesieniu do rozwoju miejscowej populacji. Projekt zakłada przeprowadzenie warsztatów w jednostkach LP, które pozwoliłyby znaleźć na terenie lasów kolejne miejsca dla nowych stad żubrów.

Ze względu na duży udział terenów rolnych w areale żubrów, istotny dla populacji zachodniopomorskiej jest problem szkód w gospodarce rolnej. Wysoki poziom szkód i idący za tym brak akceptacji społecznej może zagrozić rozwojowi liczebnemu populacji. Dlatego bardzo istotnym elementem projektu jest przeciwdziałanie szkodom poprzez prowadzenie dokarmiania, przepłaszanie żubrów z najcenniejszych upraw rolnych i wykup zniszczonych plonów na pniu.

Zagrożenie chorobami – stąd konieczność racjonalnej profilaktyki i stałego monitoringu stanu zdrowia

Żubr jest gatunkiem szczególnie wrażliwym na choroby ze względu na zubożenie puli genowej, spowodowane przejściem gatunku przez wąskie gardło prawie całkowitego wymarcia. Ugrupowanie zachodniopomorskie mimo bardzo wysokiego inbredu nie ma poważnych problemów zdrowotnych. Nie notuje się tu nekrotycznego zapalenia napletka u samców, nękającego Puszczę Białowieską. Nie były także notowane przypadki pryszczycy czy gruźlicy. Stan zdrowotny wymaga jednak stałego monitoringu, ponieważ wystąpienie chorób niesie wysokie ryzyko zagłady populacji. Przykładem realnego problemu jest choroba błękitnego języka, która w Niemczech spowodowała w 2007 roku wysoki procent upadków żubrów w hodowlach zamkniętych, a województwo zachodniopomorskie leży najbliżej strefy zagrożenia. Wyniki badań parazytologicznych wskazują na zwiększającą się intensywność inwazji pasożytów, przy czym u żubrów stwierdzane są gatunki pasożytów charakterystyczne dla innych zwierząt, co świadczy o obniżonej odporności.

Bieżąca kontrola stanu zdrowia pozwoli w razie konieczności na szybką reakcję i zmniejszenie zagrożenia dla stada.

 
3.4 Kompleksowość podejmowanych działań
Projekt nawiązuje do:
a) celów innych Działań osi priorytetowej V
Uzasadnienie.
Jeżeli zaznaczono a) należy wskazać, do celów których działań PO IiŚ nawiązuje projekt i krótko opisać w jaki sposób przyczyni się do ich realizacji.
Jeżeli zaznaczono b) należy określić, jakie zadania wskazane w opisie Działania 5.1 obejmuje projekt.

5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej.

W ramach projektu prowadzone będą działania informacyjne o projekcie i gatunku skierowane do społeczności lokalnych na obszarach realizacji projektu, czyli w większość obszarach należących do sieci Natura 2000, w celu budowy świadomości na temat potrzeb, korzyści oraz właściwych metod ochrony żubra jako ważnego składnika różnorodności gatunkowej. W ramach projektu planuje się kompleksową informację o celach i wynikach projektu połączoną z uzasadnieniem oraz wyjaśnieniem zasad i metod czynnej ochrony gatunków.

5.3 Opracowanie planów ochrony

Planowane w ramach projektu zadania są prowadzone na obszarach Natura 2000 i będą stanowić element planów ochrony tych obszarów. Metody realizacji działań a szczególnie sposób współpracy będą miały wpływ na właściwą realizację planów ochrony innych gatunków fauny lub flory.

5.2. Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych

W zamierzeniach projektu są działania lokalnego rozprzestrzeniania żubrów, co jest równoznaczne z zadbaniem o usuwanie barier dla przemieszczania się zwierząt i właściwe funkcjonowanie korytarzy ekologicznych w ramach jednego obszaru lub sąsiednich obszarów Natura 2000. Działania projektu mogą tez wpłynąć na właściwe wytyczanie korytarzy i planowanie kolejnych obszarów w sieci Natura 2000.

 
4 OPIS PROJEKTU
4.1 Diagnoza potrzeb
1. Jakie czynniki (np. potrzeby/problemy/zagrożenia) uzasadniają konieczność realizacji projektu?
2. Na podstawie jakich danych empirycznych (np. wyniki badań, analiz, monitoringu, inwentaryzacji itp.) zidentyfikowano te potrzeby/problemy/zagrożenia?
Opis potrzeb/problemów/zagrożeńŹródło informacji - dane empiryczne, na podstawie których zdiagnozowano zagrożenia/potrzeby/problemy
   p1 Zasięg występowania żubra jest ograniczony a wielkość stad w województwie zachodniopomorskim nie gwarantuje przetrwania lokalnej populacji. Gatunek Bison bonasus jest gatunkiem zagrożonym i należy do kategorii EN (IUCN 2007. 2007 IUCN Red List of Threatened Species). Jednym z kryteriów powodujących uznanie żubra za gatunek zagrożony jest kryterium „C” – mała populacja. Cała bytująca na wolności populacja żubra nie przekracza 2000 osobników (Księga Rodowodowa żubrów 2007). Populacja zachodniopomorska liczy obecnie 75 zwierząt - to wielkość niższa niż uznawana za gwarantującą stabilne funkcjonowanie populacji. Wielkość populacji uznawana za stabilną to około 100 osobników. Przy takiej liczebności dodatkowym wymogiem jest koniecznoścś okresowej wymiany osobników ze stadami z innych obszarów, z którymi wymiana genów w sposób naturalny nie jest możliwa. Żubry zachodniopomorskie, pozbawione w okresie 25 lat opieki, stanęły w obliczu zagłady. Na początku XXI w. liczebność stada zaczęła maleć i drastycznie obniżył się przyrost. Dopiero podjęcie ochrony czynnej od 2005 r. pozwoliło na ponowny wzrost liczebny populacji (opis w pkt. 3.1.3).
   p2 Bardzo niska zmienność genetyczna stada, spowodowana chowem wsobnym nielicznej grupy, wywodzącej się od 8 osobników przez 25 lat od chwili utworzenia stada w 1980 r. do roku 2005 (pierwszy dolew krwi). W efekcie drastycznego spadku liczebności na początku XX wieku cała populacja żubra wywodzi się od 12 założycieli, a linia nizinna, do której należą żubry zachodniopomorskie, od 7 (Pucek i in. 2004). W konsekwencji pula genowa gatunku jest ograniczona a poziom inbredu bardzo wysoki. Wszystkie samce linii nizinnej posiadają kopię tego samego chromosomu Y. U żubrów zachodniopomorskich problem inbredu jest szczególnie nasilony, ponieważ zwierzęta przez 25 lat krzyżowały się w ramach małego stada, utworzonego w 1980 roku z 8 osobników (Program ochrony żubra w województwie zachodniopomorskim. 2005, 2009)
   p3 Niska akceptacja społeczna wolnych żubrów, zależna od nasilenia szkód w gospodarce rolnej i niebezpieczeństwa kolizji na drogach W Polsce występowanie żubra kojarzono jednoznacznie z Puszczą Białowieską. Taki schemat powodował w przeszłości ograniczenie zasięgu gatunku. W ostatnich latach udowodniono możliwość utrzymywania żubra w lasach o innym typie niż puszcza i w krajobrazie w przewadze rolnym. Szkody w rolnictwie powodowane przez żubry mogą być w prosty sposób znacznie ograniczone. Niski poziom szkód wraz z prowadzoną non stop akcją informowania i popularyzacji gatunku przekłada się na wyższy stopień tolerancji w społecznościach lokalnych. Podobnie jest w odniesieniu do wypadków drogowych. Podstawowym czynnikiem ograniczajacym ich liczbę jest rozpowszechnienie wiedzy o miejscach występowania żubrów i możliwości spotkania ich na drogach.
   p4 Zagrożenie chorobami, wymagające profilaktyki i stałego monitoringu stanu zdrowia Żubr ze względu na obniżona zmienność genetyczną jest bardzo podatny na infekcje i akceptuje łatwo pasożyty charakterystyczne dla innych gatunków kopytnych. Badania, prowadzone szczególnie w Puszczy Białowieskiej, (Drożdż i in. 1989, Demiaszkiewicz i in. 2005; 2008) wskazują na nasilenie się w czasie poziomu infekcji pasożytniczych. Istnieje poważne zagrożenie chorobami wirusowymi (np. choroba błękitnego języka, pryszczyca), przy których śmiertelność żubra jest bardzo wysoka (Hławiczka 2006, Glunz 2008). Dlatego konieczny jest stały monitoring zdrowotny.
Opis potrzeb/problemów/zagrożeń
Źródło informacji - dane empiryczne, na podstawie których zdiagnozowano zagrożenia/potrzeby/problemy
4.2 Cele projektu
Jakie są cele realizacji przedsięwzięcia?
Główny cel strategiczny:
Zapewnienie rozwoju populacji żubrów w województwie zachodniopomorskim zgodnie ze Strategią ochrony żubra w Polsce 
Cele szczegółowe
Nazwa celuZagrożenia (przyporządkuj numer z pkt 4.1)
   c1 utrzymanie różnorodności genetycznej żubrów zachodniopomorskich poprzez rozwój liczebny populacji zachodniopomorskiej do stanu co najmniej 100 osobników z jednoczesnym zwiększeniem areału występowania p1, p2
   c2 utrzymanie właściwego stanu zdrowotnego populacji p4
   c3 poprawa bazy żerowej poprzez przywrócenie do użytkowania łąk środleśnych p1, p4
   c4 podnoszenie akceptacji społecznej dla wolnych żubrów p3
   c5 ograniczenie kolizji drogowych p1, p3
   c6 minimalizacja szkód w gospodarce rolnej p3
   c7 sterowanie ruchem stad w celu unikania lub minimalizowania konfliktów poprzez bieżące monitorowanie rozmieszczenia żubrów p1, p3
Nazwa celu
Zagrożenia (przyporządkuj numer z pkt 4.1)
4.3 Metody realizacji projektu
4.3.1 Przy użyciu jakich metod/narzędzi/technologii będzie ralizowany projekt?

Dokarmianie żubrów w celu podniesienia kondycji populacji, sterowania ruchem stad (ograniczenie przekraczania szos) oraz minimalizacji szkód prowadzone jest w okresie październik – kwiecień przy użyciu siana, zbóż (przede wszystkim owsa) i buraków, zgodnie z wytycznymi opracowanymi dla żubrów.

Do dokarmiane stosowane będą pasze naturalne, przede wszystkim siano, ale również okopowe i ziarna zboż

Opieka nad wolno żyjąca populacją żubra przede wszystkim wymaga zapewnienia odpowiedniej bazy pokarmowej, opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa i spokoju oraz zabezpieczenie upraw przed szkodami.

Podstawowym elementem bazy pokarmowej dla żubrów z głównego stada zachodniopomorskiego w Nadleśnictwie Mirosławiec są łąki i pola przyleśne. Dla tego stada istotne jest takie prowadzenie dokarmiania oraz działań towarzyszących (np. płoszenie z upraw) aby minimalizować szkody w uprawach rolnych. Warunkiem skutecznego zaplanowania takich działań jest stały monitoring telemetryczny GPS i obserwacje bezpośrednie stada, co jest również elementem projektu.

Dla żubrów z mniej licznych stad satelitarnych, utworzonych w 2008 r. istotna jest poprawa bazy żerowej w areale występowania. Ugrupowanie złożone z połączonych stad satelitarnych bytuje obecnie na terenie Nadleśnictwa Drawsko na Poligonie Drawskim. Jest to teren z ogromnymi możliwościami bezkonfliktowego rozwoju populacji. W Nadleśnictwie Drawsko znajduje się wiele łąk śródleśnych, obecnie nie użytkowanych. Aby uatrakcyjnić teren dla żubrów i zatrzymać stado na tym obszarze (nie występuje tu obawa szkód od żubrów), planuje się przywrócenie użytkowania kośnego tych terenów. W tym celu konieczne jest przeprowadzenia renowacji systemu melioracyjnego na łąkach. Na terenach bezodpływowych działaniem towarzyszącym będzie budowa oczek-wodopojów (to jedyna metoda odprowadzenia nadmiaru wody z łąk). Zaplanowane zabiegi nie wpłyną negatywnie na stan obszarów, zwłaszcza na siedliska przyrodnicze, mogą wpłynąć korzystnie na stan rożnorodności biologicznej.

Przeciwdziałanie szkodom polegać będzie na:

 stosowaniu dokarmiania zimą w paśnikach istniejących (wybudowanych w ramach projektów ekologicznych 2005-2009) i projektowanych, używanych naprzemiennie co drugi rok, aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się chorób przez zainfekowane podłoże;

 płoszeniu żubrów z najcenniejszych upraw polowych, które corocznie będą identyfikowane przy użyciu palmtopów GPS i przy wykorzystaniu bieżących danych z monitoringu telemetrycznego GPS, określających, że żubry przebywają na terenie upraw rolnych;

 wykupie zniszczonych plonów na pniu, dokonywanym według łowieckich metod oceny szkód powodowanych przez zwierzynę.

Monitorowanie rozprzestrzenienia i wykorzystania siedliska prze żubry prowadzone będzie metodą monitoringu telemetrycznego GPS oraz obserwacji bezpośrednich. Zebrane dane gromadzone są w bazach danych GIS i są podstawą podejmowania działań związanych z ochroną upraw. Służą do określania liczebności populacji i behawioru żubrów. Zwierzęta do założenia obroży telemetrycznych immobilizowane będą środkiem odurzającym na bazie etorfiny – Immobilonem, który jest najskuteczniejszym środkiem stosowanym do unieruchamiania zwierząt dzikich na świecie. Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze przy pomocy tego środka założyło obroże telemetryczne 9 żubrom w sezonie 2008/2009. Przy tym zadaniu przewidziana jest współpraca z Wydziałem Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego, który posiada zgodę Głównego Inspektora Farmaceutycznego na stosowanie Immobilonu.

Monitoring genetyczny, parazytologiczny i patomorfologiczny będzie polegał na analizie prób znalezionych w legowiskach, tkanek pobranych podczas immobilizacji i ze zwierząt martwych, oraz kału. Oceniany będzie dwukrotnie w ciągu roku stopień zarażenia nicieniami żołądkowo-jelitowymi, przywarami i kokcydiami. Prowadzone będą analizy przyczyn upadków.

Metody wzbogacania stad o nowe osobniki są sprawdzone i zgodne z wytycznymi Guidelines for Re-introductions przygotowanymi przez IUCN SSC Re-introduction Specialist Group (1998). Podstawą wyboru zwierząt do przesiedleń są analizy genetyczne, analiza rodowodu wspomagana wynikami badań molekularnych. Zwierzęta do przesiedleń wskazywane są przez sprawującą nadzór merytoryczny nad działaniami ZTP Katedrę Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt SGGW.

Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody wszystkie czynności zakazane planowane do wykonania w projekcie będą poprzedzone uzyskiwaniem stosownych zezwoleń Ministra Środowiska. Wszystkie te czynności będą również całkowicie zgodne z zapisami „Strategii ochrony żubra w Polsce” i „programem ochrony żubrów w województwie zachodniopomorskim”.

 
4.3.2 Czy są to metody sprawdzone? Czy wcześniej korzystano z podobnych rozwiązań? Jeśli tak, to proszę krótko opisać: gdzie? kiedy? z jaką skutecznością? Czy zapropnowane rozwiązania uwzględniają swoiste uwarunkowania (np. terenowe, ekologiczne) występujące w miejscu realizacji projektu? Należy podać uzasadnienie.

W projekcie będą stosowane metody wypraktykowane i sprawdzone w odniesieniu do stada zachodniopomorskiego podczas realizacji projektów ochrony czynnej w latach 2005 – 2009. Dotyczy to dokarmiania, monitoringu telemetrycznego i bezpośredniego oraz opieki zdrowotnej i przesiedleń żubrów. Zaplanowano również działania, które wykorzystywane są przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze w opiece nad stadem w chwili obecnej na małą skalę (z powodu braku środków), a których skuteczność została potwierdzona. Dotyczy to przepłaszania z upraw rolnych, wykupu plonów na pniu, monitoringu genetycznego, parazytologicznego i patomorfologicznego.

Metody opieki stosowane w populacjach wolno żyjących są praktykowane od wielu lat. Metody postępowania ze zwierzętami takie jak transport, odłow, immobilizacja są opracowane i opublikowane w podręczniku „Hodowla żubra - poradnik utrzymania w niewoli”. Podobnie jest z zasadami dokarmiani i karmienia. Wszystkie te metody są stosowane względem żubrow w ośrodkach w niewoli i wolnych stadach.

Nie ma żadnego ryzyka, że stosowane metody będą miały negatywny wpływ na inne gatunki i/lub siedliska na obszarach, na których realizowany będzie projekt lub terenach funkcjonalnie powiązanych.

 
4.3.3 Jaka jest efektywność energetyczna zaproponowanych rozwiązań technicznych?
Należy wskazać, iż rozwiązania techniczne przewidziane w projekcie gwarantują efektywność energetyczną, tzn. na etapie przygotowania wniosku Wnioskodawca wziął pod uwagę racjonalne zużycie energii, efektywność energetyczną, użycie energii z odnawialnych źródeł, działania redukujące i kompensacyjne, jak również promocję niskowęglowych rozwiązań.

Działania projektu nie mają wymiaru "energetycznego" i znikomy wpływ na emisję dwutlenku węgla do atmosfwry. Niemniej w planowanych zadaniach stosowane będą energooszczędne materiały i środki.

 
4.4 Opis i uzasadnienie planowanych zadań
Wypełniając poniższą tabelę należy pamiętać, że: - nazwa zadania powinna być krótka i w możliwie precyzyjny sposób definiować zakres prac, - opis zadania powinien uszczegóławiać informacje nt. zakresu prac przewidzianych do realizacji (w tym min. opis konkretnych metod, technologii planowanych do wykorzystania podczas realizacji zadania, informacje o osobach/instytucjach odpowiedzialnych za realizację prac, tematy/treści podejmowane w trakcie szkoleń, warsztatów, publikacji itp;), - numer celu - każde zadanie realizowane w ramach projektu powinno służyć osiągnięciu jakiegoś celu, dlatego należy wprowadzić numer lub nazwę celu, którego osiągnięciu służy zadanie, - uzasadnienie realizacji zadania – należy wskazać dlaczego i jakim zakresie realizacja opisanego zakresu prac jest konieczna. Co się stanie jeśli zadanie nie zostanie w pełni zrealizowane? Ponadto każde zadanie musi mieć przypisany w pkt 4.5.1.2 co najmniej 1 wskaźnik produktu pozwalający na ocenę stopnia realizacji zadania. Wszelkie zadania planowane do realizacji w ramach projektu powinny być podzielone i opisane w ramach jednej z 4 grup tematycznych (należy wybrać z listy rozwijanej): I Przygotowanie dokumentacji projektowej i przetargowej II Realizacja przedsięwzięcia III Komunikacja i rozpowszechnianie informacji nt. efektów realizacji projektu oraz monitorowanie/ewaluacja efektów projektu IV Zarządzanie projektem
Nazwa zadaniaOpis zadaniaNumer celuUzasadnienie realizacji zadania
I. Przygotowanie dokumentacji projektowej i przetargowej
   z1 Waloryzacja przyrodnicza łąk przeznaczonych do odtworzenia użytkowania kośnego Opis warunków przyrodniczych i określenie warunków przeprowadzenia robót melioracyjnych, projekt techniczny konserwacji systemu rowów melioracyjnych c3 Określenie optymalnych metod przeprowadzenia zadania rekultywacji łąk ze względu na występujące tam siedliska i zbiorowiska roślinne
II. Realizacja przedsięwzięcia
   z2 Ochrona żubrów w latach 2008-2009 Utworzenie 2 nowych stad żubrów w województwie zachodniopomorskim: sprowadzenie z Białowieskiego PN oraz nadleśnictw Kobiór i Niepołomoce 16 żubrów do zagród aklimatyzacyjnych w Nadleśnictwach Łobez i Dobrzane, uwolnienie żubrów po 3 miesięcznym okresie aklimatyzacji. Nadzór nad wszystkimi żubrami w województwie zachiodniopomorskim (początek projektu - 40 osobników, koniec projektu 60 osobników) w latach 2008-2009, dokarmianie, opieka weterynaryjna, monitoring telemetryczny, budowa 7 paśników. c1 Zadanie zrealizowane w ramach projektu dotowanego przez Fundację EkoFundusz, stanowiące wkład własny w projekcie.
   z3 Dokarmianie zimowe żubrów Zakup 395 t karmy na 4 sezony dokarmiana. Rozwożenie karmy dla żubrów do 11 istniejących i 3 nowo utworzonych miejsc dokarmiania z miejsc składowania nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu w okresie październik - kwiecień przez 4 sezony dokarmiania Zakup przyczepy samochodowej dwuosiowej z hamulcem najazdowym do transportu karmy oraz sprzętu i zwierząt (padłych) Zakup przenośnych (używanych) kontenerów magazynowych do przetrzymywania karmy w terenie przebywania stad. Kontenery będą mogły być ustawioane w każdym sezonie najbliżej rejonu zajmowanego przez stada żubrów. Budowa 3 paśników dla żubrów c1, c3, c6 Zadanie ma na celu: - poprawę kondycji populacji, - sterowanie ruchem stad, ograniczenie szkód w uprawach rolnych i leśnych, - ograniczenie migracji przez ruchliwe szosy, - eliminację konfliktu z gospodarką łowiecką. Zakup przyczepy umożliwi transport karmy w trudnych warunkach terenowych i pogodowych, a zakup kontenerów bardziej efektywne zorganizowanie rozwożenie karmy i skrócenie dystansów dojazdów z karmą do miejsc dokarmiania.
   z4 Nadzór nad żubrami ze stad zachodniopomorskich Zakup 15 obroży telemetrycznych GPS dla żubrów z osprzętem oraz kart SIM do obroży i stacji bazowej wraz z umowami na przesył danych w sieci GSM lub APN na okes trwania projektu Zatrudnienie na umowy o dzieło / zlecenie 2 osób rocznie prowadzących monitoring z wykorzystaniem telemetrii i obserwacji bezpośrednich na areale nie mniejszym niż 15 tys. ha w Nadleśnictwach Mirosławiec, Wałcz, Świerczyna oraz 15 tys. ha w Nadleśnictwach Dobrzany, Łobez, Drawsko, około 830 godzin rocznie w każdym z areałów. Immobilizacja żubrów - na podstawie umów o dzieło / zlecenie wynagrodzenie osób z zespołu prowadzącego immobilizację wolnych żubrów - lekarza weterynarii i 3 pomocników, którzy tropią stado w terenie, aplikują środek, zakładają obrożę telemetryczną i pobierają próby do badań. Zakup sprzętu do immobilizacji - strzykawek, igieł, lotek, gazu, smaru i akcesoriów do aplikatora weterynaryjnego Dan-Inject. Zbiorcze opracowanie danych z monitoringu - digitalizacja warstw tematycznych, podsumowanie danych telemetrycznych z odniesieniem do rozmiaru szkód, wskazówki do dalszych działań, ewaluacja celów. Opracowanie 3 raportów począwszy od 2 roku projektu. c7, c6 Monitoring telemetryczny jest niezbędny do zarządzania stadem oraz do przeciwdziałania szkodom w uprawach rolnych (przepłaszanie). Monitoring bezpośredni jest koniecznym uzupełnieniem, gdyż część danych z obroży musi zostać pobrana w terenie i tylko nieznaczna część żubrów nosi obroże, a potrzebna jest wiedza o zachowaniu całych stad. Zakup 15 obroży telemetrycznych umożliwi prowadzenie monitoringu telemetrycznego prezez okres trwania projektu. Obroża działa na zwierzęciu nie dłużej niż 2 lata. Zadanie pozwoli monitorować telemetrycznie około 7-8 zwierząt w okresie 4 lat. Immobilizacja (środki i praca zespołu) jest niezbędnym elementem założenia zwierzętom obroży telemetrycznych.
   z5 Immobilizacja zubrów Zadanie obejmuje umowa na immobilizację co najmniej 15 żubrów w celu założenia obroży telemetrycznych, pokrycie kosztów środków farmakologicznych oraz sprzętu jednorazowego do immobilizacji c7 Immobilizacja zubrów jest konieczna w celu załozenia obrozy telemetrycznych, co jest niezbędne do wykonania zadania Nadzór nad zubrami.
   z6 Rozgęszczenie stada z Nadleśnictwa Mirosławiec Budowa nowej mobilnej odłowni - w ramach dotacji. Ze środków własnych - przesiedlenie 2 żubrów z Nadleśnictwa Mirosławiec do Nadleśnictwa Dobrzany oraz sprowadzenie 2 osobników z innych ośrodków. Budowę odłowni można łatwo zaplanować, w przeciwieństwie do pozostałych elementów zadania. Dlatego odłów i przesiedlenie żubrów chcemy sfinansować z własnych środków ZTP, aby plastycznie móc dostosować się do sytuacji w stadach w okresie trwania projektu. c1, c4 Zadanie ma na celu ograniczenie liczebności stada w Nadleśnictwie Mirosławiec i równocześnie odtworzenie stada w Nadleśnictwie Dobrzany, W Nadleśnictwie Dobrzany pozostała pojedyncza krowa z cielakiem (reszta stada wywędrowała do Nadleśnictwa Drawsko), do której planuje się dołączyć 2 osobniki z Mirosławca i 2 osobniki z innych ośrodków w celu zasilenia puli genów populacji zachodniopomorskiej. Odłów, transport żubrów, oraz jeśli to będzie konieczne, budowę zagrody aklimatyzacyjnej ZTP sfinansuje z własnych środków, w ramach dotacji planowana jest budowa nowej odłowni, niezbędnej do pozyskania 2 osobników ze stada Mirosławiec.
   z7 Minimalizacja szkód od żubrów Zadanie obejmuje: przepłaszanie żubrów z pól - umowy o działo / zlecenia dla 2 osób w sezonie, które na podstawie danych z monitoringu GPS będą przepłaszać żubry z najcenniejszych upraw rolnych; wykup na pniu plonów (uprawy zniszczone przez żubry bądź o charakterze zaporowym), plon szacowany wg zasad stosowanych przy szacowaniu szkód łowieckich; zakup 2 palmtopów GPS z progamem ArcPad do inwentaryzacji cennych upraw rolnych. c6 Minimalizacja presji żubra na gospodarkę rolną jest podstawą podwyższenia akceptacji dla gatunku w lokalnych społecznościach. Zaplanowane działania będą służyły ochronie pól przed wystąpieniem szkód i minimalizacji ich skutków.
   z8 Zapobieganie wypadkom drogowym Zadanie obejmuje wykonanie i ustawienie tablic ostrzegawczych na odcinkach dróg najczęściej przekraczanych przez żubry. c5 Przeciwdziałanie wypadkom drogowym z udziałem żubrów
   z9 Przywrócenie do użytkowania kośnego łąk śródleśnych na terenie Nadleśnictwa Drawsko Zadanie obejmuje odtworzenie stosunków wodnych oraz wyrównaniae terenu, umożliwiające użytkowanie kośne c3 Poprawa bazy żerowej żubrów ze stada bytującego na terenie Nadleśnictwa Drawsko. Jest to teren o ogromnych możliwościach bezkonfliktowego rozwoju dla żubrów (niezaludniony obszar LP na poligonie wojskowym).
   z10 Monitoring zdrowia żubrów Przewiduje się prowadzenie monitoringu parazytologicznego, patomorfologicznegi i genetycznego. Zadanie obejmuje badanie pobranych prób kału ( i innych wskazanych do pobrania przez specjalistę od zwierząt padłych) w liczbie około 320 szt. rocznie, prób tkanek pobranych od zwierząt immobilizowanych i padłych i zebranych w terenie (włosy z legowisk) w liczbie około 50 szt. rocznie na potrzeby patomorfologii i 80 szt. na potrzeby genetyki. c2 Monitoring parazytologiczny prowadzony jest w celu określenia stopnia zainfekowania pasożytami i określenia sposobów przeciwdziałania. Monitoring patomorfologiczny prowadzony jest w celu określenia chorób występujących w populacji oraz metod przeciwdziałania. Monitoring genetyczny prowadzony jest w celu określenia różnorodności genetycznej, stopnia inbredu i potrzeby stosowania dolewu krwi w populacji
   z11 Opieka weterynaryjna Zadanie obejmuje prowadzenie opieki weterynaryjnej, zakup potrzebnych leków oraz gotowość interwencyjną lekarza weterynarii w przypadku stwierdzenia chorób i wypadków. c2 Warunkiem prawidłowego rozwoju stad jest stała opieka lekarza weterynariii, który ocenia kondycję zwierząt, pobiera próby do badań, wykonuje sekcje i podejmuje decyzje o stosowaniu leczenia i profilaktyki.
   z12 Podróże służbowe i kontakty z ośrodkami zajmującymi się żubrami Pokrycie kosztów udziału 2-3 osób w spotkaniach przedstawicieli ośrodków zajmujących się żubrami oraz koszty delegacji związanych z realizacją projektu. c1-c7 Wymiana wiedzy i doświadczeń z innymi ośrodkami zajmującymi się żubrami. Sprawna realizacja projektu.
III. Komunikacja i rozpowszechnianie informacji nt. efektów projektu oraz monitorowanie/ewaluacja efektów projektu
   z13 Warsztaty rozpowszechniające wiedzę o żubrze i jego potrzebach Organizacja 6 sesji warsztatów skierowanych do pracowników LP, JST, organizacji pozarządowych, pracowników naukowych c4 Rozpowszechnienie wiedzy o żubrze i jego potrzebach oraz zbieranie wiedzy o potencjalnych miejscach wsiedlenia nowych wolnych stad
   z14 Popularyzacja wiedzy o projekcie Prowadzenie serwisu internetowego - umowa o dzieło na stworzenie i prowadzenie strony internetowej, opracowanie elektronicznego poradnika, zamówienie gadżetów związanych z projektem i żubrami c4 Udostępnianie informacji o projekcie, sprawne dokonywanie zamówień o charakterze publicznym. Rozpowszechnienie wiedzy o żubrze.
IV. Zarządzanie projektem
   z15 Koordynacja i prowadzenie projektu. Zadanie obejmuje koszty: pracy koordynatora, zastępcy do spraw terenowych oraz księgowego zatrudnionych na umowy o dzieło / zlecenia. ZTP nie ma pracowników etatowych i sprawnie prowadzi duże projekty w takim trybie zatrudnienia. Stworzenie etatów specjalnie na potrzeby tego projektu byłoby znaczną komplikacją, wiązałoby się także z podwyższeniem kosztów projektów (o koszty pochodnych pensji). Do zadań koordynatora i zastępcy należy prowadzenie dokumentacji, sprawozdawczości, uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń, wyłanianie wykonawców, przygotowywanie umów, nadzór nad prowadzeniem działań. Obsługa księgowa obejmuje dokumentowanie finansowe, regulowanie należności, przygotowywanie zapotrzebowań na środki, sprawozdawczość finansową. Zadanie przewiduje także zakup sprzętu i matariałów biurowych na potrzeby prowadzenia projektu. c1-c7 Zapewnienie profesjonalnej obsługi projektu.
Faza projektu
Nazwa zadania
Opis zadania
Numer celu
Uzasadnienie realizacji zadania
4.5 Efekty realizacji projektu
Projekt powinien generować konkretne efekty ekologiczne. Wnioskodawca jest zobowiązany do ich przedstawienia za pomocą wskaźników produktu i rezultatu. Wskaźniki produktu i rezultatu podzielone są na dwie grupy: - wskaźniki PO IiŚ - wskaźniki właściwe dla projektu Projekt musi przyczyniać się do osiągnięcia co najmniej 1 wskaźnika wyznaczonego dla PO IiŚ. Ponadto Wnioskodawca powinien określić dodatkowe wskaźniki właściwe dla projektu, albo wybierając wskaźnik z istniejącej listy, albo definiując go samodzielnie. Należy pamiętać aby zdefiniowany wskaźnik spełnił następujące warunki: - weryfikowalność - mierzalność - kwantyfikowalność

4.5.1 Wskaźniki produktu

Wynik realizacji konkretnego zadania można przedstawić w postaci wskaźnika produktu. Do każdego zadania zaplanowanego do realizacji w pkt 4.4 musi być wyznaczony co najmniej 1 wskaźnik produktu umożliwiający ewaluację postępów realizacji projektu. Należy podać nazwę wskaźnika, jego wartość docelową (uzyskaną w wyniku realizacji zadania) oraz metodę pomiaru/ weryfikacji osiągniętej wartości.

4.5.1.1 Wskaźniki produktu PO IiŚ

Nr wskaźnika ▼Nazwa wkaźnikaWartość docelowa
pr1 Liczba osób uczestniczących w imprezach masowych (os.)
 120
pr2 Liczba opracowanych planów ochrony (szt.)
  
pr3 Liczba centrów przetrzymywania gatunków CITES i ośrodków rehabilitacji zwierząt
  

4.5.1.2 Wskaźniki produktu pozostałe

Nr wskaźnika ▼Nazwa wkaźnikaWartość docelowa
pr4 Wskaźniki produktu pozostałe
1283
pr4.n
 Liczba żubrów objęta projektem (szt.)
 100
pr4.n
 Ilość karmy zakupionej i wyłożonej żubrom (t)
 395
pr4.n
 Przyczepa samochodowa (szt.)
 1
pr4.n
 Kontenery do przechowywania karmy (szt.)
 4
pr4.n
 Obroże telemetryczne (szt.)
 15
pr4.n
 Płody rolne wykupione na pniu (t)
 34
pr4.n
 Palmtop GPS z programem ArcPad (szt.)
 2
pr4.n
 Tablice ostrzegawczo - informacyjne (szt.)
 10
pr4.n
 Powierzchnia łąk przywrócona do użytkowania kośnego (ha)
 20
pr4.n
 Próby przebadane w monitoringu zdrowia (szt./rocznie)
 450
pr4.n
 Raporty z monitoringu (szt.)
 3
pr4.n
 Warsztaty w jednostkach LP (szt.)
 6
pr4.n
 Elektroniczny poradnik (szt.)
 1
pr4.n
 Zestaw komputerowy (szt.)
 1
pr4.n
 Mobilna odłownia (szt.)
 1
pr4.n
 Komplety gadżetów zwiazanych z projektem i żubrami
 240

4.5.2 Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki rezultatu to efekty uzyskane na koniec realizacji projektu i mierzące stopień osiągnięcia założonych w pkt 4.2 celów. Do każdego celu szczegółowego musi być wyznaczony co najmniej 1 wskaźnik rezultatu umożliwiający ocenę stopnia osiągnięcia założonego celu. Należy podać nazwę wskaźnika, jego wartość docelową (uzyskaną w wyniku realizacji zadania).

Projekt nawiązuje do celów działań:

5.1 5.2 5.3 5.4

4.5.2.1 Wskaźniki rezultatu PO IiŚ

Nr wskaźnika ▼Nazwa wkaźnikaWartość docelowa
1 Łączna powierzchnia obszarów, na których przywrócono lub zapewniono ochronę właściwego stanu ekosystemów (ha)
 33719
2 W tym: Łączna powierzchnia obszarów Natura 2000, na której zrealizowano projekty przyczyniające się do ich ochrony (ha)
 25801
3 Liczba gatunków zagrożonych objętych działaniami ochronnymi lub reintrodukcją (szt.)
 1
4 Powierzchnia obszarów, dla których opracowano plany ochrony (ha)
  
5 w tym: Powierzchnia obszarów sieci Natura 2000, dla których opracowano plany lub programy ochrony/zarządzania (ha)
  
6 Liczba połączonych ekosystemów (szt.)
  
7 w tym: obszarów sieci Natura 2000 (szt.)
  

4.5.2.2 Wskaźniki rezultatu pozostałe

Nr wskaźnika ▼Nazwa wkaźnikaWartość docelowa
1.1.1 Powierzchnia siedlisk objętych działaniami ochronnymi (ha),w tym dotyczących ochrony:0
1.1.1.1 siedlisk morskich (ha)
  
1.1.1.10 ścian,piargów,rumowisk skalnych lub jaskiń (ha)
  
1.1.1.11 siedlisk lasowych (ha)
  
1.1.1.12 siedlisk borowych (ha)
  
1.1.1.2 siedlisk przybrzeżnych (ha)
  
1.1.1.3 siedlisk nadmorskich (ha)
  
1.1.1.4 śródlądowych solnisk (ha)
  
1.1.1.5 śródlądowych wydm (ha)
  
1.1.1.6 śródlądowych siedlisk wodnych (ha)
  
1.1.1.7 obszarów wodno-błotnych (ha)
  
1.1.1.8 muraw lub łąk (ha)
  
1.1.1.9 ziołorośli,wrzosowisk lub zarośli (ha)
  
1.1.2 Liczba stanowisk objętych działaniami ochronnymi in situ (szt.),w tym stanowisk:3
1.1.2.1 grzybów (szt.)
  
1.1.2.10 ssaków (szt.)
 3
1.1.2.2 porostów,mszaków lub paprotników (szt.)
  
1.1.2.3 roślin kwiatowych (szt.)
  
1.1.2.4 owadów (szt.)
  
1.1.2.5 mięczaków lub skorupiaków (szt.)
  
1.1.2.6 ryb (szt.)
  
1.1.2.7 płazów (szt.)
  
1.1.2.8 gadów (szt.)
  
1.1.2.9 ptaków (szt.)
  
1.1.3 Powierzchnia obszarów,na których podjęto działania ukierunkowane na poprawę warunków bytowania gatunków (ha),w tym:
33719
1.1.3.n
 żubr Bison bonasus
 33719
1.1.4 Liczba osobników wprowadzonych w ramach restytucji lub reintrodukcji (szt.),w tym:
18
1.1.4.n
 żubr Bison bonasus
 18
1.1.5 Powierzchnia gruntów wykupionych na cele przyrodnicze (ha)
  
1.1.6 Powierzchnia siedlisk nieleśnych objętych działaniami dotyczącymi usunięcia nalotu roślinności drzewiastej lub krzewiastej (ha)
  
1.1.7 Powierzchnia objęta działaniami dotyczącymi kształtowania strefy ekotonów na granicy siedlisk leśnych i nieleśnych (ha)
  
1.1.8 Powierzchnia objęta działaniami dotyczącymi usuwania lub ograniczania niekorzystnych wpływów inwazyjnych gatunków obcych (ha)
  
1.1.9 Powierzchnia objęta działaniami dotyczącymi zachowania lub poprawy różnorodności biologicznej na terenach niezurbanizowanych (ha)
 33719
1.2.1 Powierzchnia objęta działaniami dotyczącymi ochrony gatunków ex-situ [dotyczy wyłącznie roślin] (ha),w tym:
0
1.2.1.n
 
  
1.2.10 Liczba wybudowanych ośrodków rehabilitacji zwierząt (szt.).
  
1.2.11 Liczba osobników,które będą mogły być przetrzymywane w ośrodkach rehabilitacji zwierząt (szt.),w tym:
0
1.2.11.n
 
  
1.2.2 Liczba osobników objętych ochroną ex-situ (szt.),w tym:
0
1.2.2.n
 
  
1.2.3 Powierzchnia objęta działaniami dotyczącymi ochrony zasobów genowych [dotyczy wyłącznie roślin] (ha),w tym:
0
1.2.3.n
 
  
1.2.4 Liczba osobników objętych ochroną zasobów genowych [dotyczy wyłącznie zwierząt] (szt.),w tym:
100
1.2.4.n
 żubr Bison bonasus
 100
1.2.5 Liczba wybudowanych obiektów dla zwierząt w ogrodach zoologicznych służących ochronie ex-situ (szt.)
  
1.2.6 Liczba osobników,które będą mogły być objęte ochroną ex-situ w wybudowanych obiektach dla zwierząt w ogrodach zoologicznych (szt.),w tym:
0
1.2.6.n
 
  
1.2.7 Liczba wybudowanych obiektów służących ochronie ex-situ roślin w ogrodach botanicznych (szt.)
  
1.2.8 Powierzchnia,na której będzie mogła być prowadzona ochrona ex-situ roślin w wybudowanych obiektach w ogrodach zoologicznych (szt.),w tym:
0
1.2.8.n
 
  
1.2.9 Liczba wybudowanych obiektów służących realizacji programów ochrony puli genowej krajowych gatunków drzew leśnych,selekcji i testowania potomstwa (szt.)
  
1.3.1 Liczba stanowisk zagrożonych gatunków,dla których zostanie ograniczona presja ze strony turystów (szt.),w tym:0
1.3.1.1 gatunków wymienionych w załącznikach Dyrektywy Ptasiej (szt.)
  
1.3.1.2 gatunków priorytetowych wymienionych w załącznikach Dyrektywy Siedliskowej (szt.)
  
1.3.1.3 innych gatunków wymienionych w załącznikach Dyrektywy Siedliskowej (szt.)
  
1.3.1.4 innych gatunków zagrożonych (szt.)
  
1.3.2 Powierzchnia zagrożonych siedlisk,dla których zostanie ograniczona presja ze strony turystów (ha),w tym:0
1.3.2.1 siedlisk priorytetowych wymienionych w załącznikach Dyrektywy Siedliskowej (szt.)
  
1.3.2.2 innych siedlisk wymienionych w załącznikach Dyrektywy Siedliskowej (szt.)
  
1.3.2.3 innych siedlisk zagrożonych (szt.)
  
1.3.3 Długość ścieżek dydaktycznych (km),w tym:0
1.3.3.1 wybudowanych (km)
  
1.3.3.2 zmodernizowanych (km)
  
1.3.4 Długość ścieżek rowerowych (km),w tym:0
1.3.4.1 wybudowanych (km)
  
1.3.4.2 zmodernizowanych (km)
  
1.3.5 Długość szlaków turystycznych (km),w tym:0
1.3.5.1 wybudowanych (km)
  
1.3.5.2 zmodernizowanych (km)
  
1.3.6 Liczba parkingów (szt.),w tym:0
1.3.6.1 wybudowanych (szt.)
  
1.3.6.2 zmodernizowanych (szt.)
  
1.3.7 Liczba planowanych punktów widokowych lub wież widokowych (szt.),w tym:0
1.3.7.1 wybudowanych (szt.)
  
1.3.7.2 zmodernizowanych (szt.)
  
1.3.8 Liczba planowanych zadaszeń (szt.),w tym:0
1.3.8.1 wybudowanych (szt.)
  
1.3.8.2 zmodernizowanych (szt.)
  
1.3.9 Liczba innych obiektów (szt.),w tym:
4
1.3.9.n
 paśniki dla żubrów
 3
1.3.9.n
 odłownia mobilna
 1
1.4.1 Liczba osobników,które będą mogły być przetrzymywane w wybudowanych obiektach CITES (szt.)
  
1.4.2 Liczba województw,z których będą mogły być przyjmowane przechwycone gatunki CITES (szt.)
  
1.4.3 Liczba przejść granicznych,z których będą mogły być przyjmowane przechwycone gatunki CITES (szt.)
  
2.1.1 Liczba wybudowanych przejść dla zwierząt (szt.),w tym przejść dla:0
2.1.1.1 dużych i średnich ssaków (szt.)
  
2.1.1.2 małych ssaków (szt.)
  
2.1.1.3 płazów (szt.)
  
2.1.2 Liczba zmodernizowanych przejść dla zwierząt (szt.),w tym przejść dla:0
2.1.2.1 dużych i średnich ssaków (szt.)
  
2.1.2.2 małych ssaków (szt.)
  
2.1.2.3 płazów (szt.)
  
2.1.3 Liczba usuniętych barier dla przemieszczania się zwierząt (szt.),w tym:
0
2.1.3.n
 nazwa bariery [wnioskodawca wprowadza nawę bariery]
  
2.1.4 Liczba korytarzy ekologicznych objętych działaniami dotyczącymi poprawy drożności (szt.),w tym:0
2.1.4.1 korytarzy ekologicznych o znaczeniu europejskim lub krajowym (szt.)
  
2.1.4.2 korytarzy ekologicznych o znaczeniu regionalnym (szt.)
  
2.1.5 Liczba obszarów chronionych,na które oddziałują działania dotyczące udrożnienia korytarzy ekologicznych podjęte w ramach projektu (szt.),w tym:0
2.1.5.1 obszarów Natura 2000 (szt.)
  
2.1.5.2 parków narodowych (szt.)
  
2.1.5.3 rezerwatów przyrody (szt.)
  
2.1.5.4 parków krajobrazowych (szt.)
  
2.1.5.5 obszarów chronionego krajobrazu (szt.)
  
2.1.6 Łączna długość odcinków korytarzy ekologicznych,na których usunięto bariery dla przemieszczania się zwierząt,rozumiana jako odległość pomiędzy barierami występującymi po zakończeniu projektu (km)
  
2.1.7 Łączna powierzchnia,na której zrealizowano działania służące usunięciu barier dla przemieszczania się zwierząt (ha)
  
3.1.1 Liczba obszarów,dla których opracowano dokumentację niezbędną do zarządzania obszarami chronionymi (szt.),w tym dla:0
3.1.1.1 obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (szt.)
  
3.1.1.2 specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 (szt.)
  
3.1.1.3 parków narodowych (szt.)
  
3.1.1.4 rezerwatów przyrody (szt.)
  
3.1.1.5 parków krajobrazowych (szt.)
  
3.1.2 Powierzchnia obszarów,dla których opracowano dokumentację niezbędną do zarządzania obszarami chronionymi (ha),w tym dla:0
3.1.2.1 obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (ha)
  
3.1.2.2 specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 (ha)
  
3.1.2.3 parków narodowych (ha)
  
3.1.2.4 rezerwatów przyrody (ha)
  
3.1.2.5 parków krajobrazowych (ha)
  
3.2.1 Liczba gatunków,dla których opracowano dokumentację niezbędną do ich skutecznej ochrony (szt.)
  
3.2.2 Liczba siedlisk,dla których opracowano dokumentację niezbędną do ich skutecznej ochrony (szt.)
  
5 Inne:
 
5.n
 Przyrost liczebny polulacji w okresie trwania projektu (szt.)
 20
5.n
 Liczba zwierząt objętych monitoringiem genetycznym (szt.)
 100
5.n
 Liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)
 100
5.n
 Powierzchnia łąk przywrócona do użytkowania kośnego (ha)
 20
5.n
 Liczba odwiedzin strony internetowej o projekcie (osób/miesiąc)
 500
5.n
 Część populacji żubrów ulegająca wypadkom drogowym (nie więcej niż) (%)
 5
5.n
 Wysokość wypłacanych odszkodowań w przeliczeniu na 1 żubra (zł)
 70
5.n
 Liczba osobników monitorowanych telemetrycznie (szt.)
 15
5.n
  
  
5.n
  
  
5.n
  
  
5.n
  
  
5.n
  
  
5.n
  
  
5.n
  
  
4.5.3 W jakim stopniu realizacja projektu przyczyni się do osiągniecia celów PO IiŚ?

Projekt dotyczy ochrony żubra, priorytetowego gatunku zagrożonego, pełniącego rolę „umbrella species”. Rozwój jednej z 5 wolnych populacji żubra w Polsce przyczyni się do zwiększenia poziomu bioróżnorodności i mozaikowatości ekosystemów województwa zachodniopomorskiego. Działania projektu wpłyną pozytywnie na stan żubra i wielu cennych gatunków flory i fauny, poprawią zatem bioróżnorodność obszarów objętych działaniami i zapobiegną degradacji środowiska i jego zasobów. Projekt ma na celu przywracanie właściwego stanu ostoi żubra. Działania takie jak poprawa bazy pokarmowej, utrzymanie śródleśnych terenów otwartych są w najwyższym stopniu działaniami spełniającymi priorytet PO IiŚ.

 
4.5.4 Czy w wyniku realizacji projektu wystąpią inne niemierzalne efekty ekologiczne i/lub dodatkowe efekty pozaekologiczne (np.powstanie nowych miejsc pracy, zwiększenie potencjału rozwojowego regionu, poprawa warunków życia mieszkańców itp)
TAK
Jeśli wybrano TAK, to należy krótko je opisać i wykazać ich związek z realizowanym projektem? Jeśli wybrano NIE w polu uzasadnienie nalezy wpisać NIE DOTYCZY.

Model ochrony żubrów wypracowany w województwie zachodniopomorskim powinien ułatwić tworzenie nowych stad w krajobrazie rolniczo-leśnym Polski i określić metody sprawnego zarządzania takimi populacjami.

Efektem jakościowym projektu będzie współpraca i dzielenie się doświadczeniami między wieloma krajowymi podmiotami zaangażowanymi w ochronę żubra, gdyż projekty składane w kilku regionach kraju są ze sobą metodycznie powiązane. Umożliwi to realizowanie spójnej strategii i przenoszenie uzyskanych w kraju rezultatów w innych krajach Europy, a tym samym podtrzymanie wiodącej roli Polski dla ochrony żubra.

Efekty pozaekologiczne projektu będą dotyczyły rozwoju wartości kulturowych, powstania nowych miejsc pracy, podniesienie walorów turystycznych i efekty edukacyjne. Stała obecność populacji tak atrakcyjnego gatunku, jakim jest żubr, podniesie znacznie walory turystyczne i zainteresowanie regionem. W wyniku projektu może znaleźć zatrudnienie 6 osób rocznie ze społeczności lokalnych (płoszenie, monitoring, rozwożenie karmy). Kolejne osoby znajdą prace w działaniach inwestycyjnych projektu. Realizacja projektu i informowanie o jego efektach będzie miało wymiar edukacyjny, (zainteresowanie czynna ochroną gatunków).

 
4.6 Zagrożenia dla realizacji projektu

1. Jakie trudności mogą pojawić się w trakcie realizacji projektu? Proszę wskazać tzw. wąskie gardła, które mogą spowodować opóźnienia w realizacji projektu lub trudności w osiągnięciu celów/efektów założonych w projekcie?

2. Na realizację jakiego zadania mogą wpłynąć zidentyfikowane trudności?

3. W jaki sposób Beneficjent zamierza zminimalizować ryzyko ich wystąpienia lub ograniczyć negatywny wpływ?

Nazwa zagrożeniaNumer zadaniaSposoby zapobiegania lub minimalizacji ryzyka
   t1 Choroby – enzootie jak np. choroba błękitnego języka z4, z10 Profilaktyka, izolacja poszczególnych stad w sytuacji zagrożenia, rezygnacja z przesiedlania zwierząt w okresie podniesionego ryzyka.
   t2 Zmiany cen towarów i usług z3, z5, z8, z9 Kalkulacje do zadań były tworzone przy założeniu niewielkich wzrostów cen (do 10%) w trakcie trwania projektu. W projekcie zaplanowano zadanie "Wydatki nieprzewidziane", które ma w razie potrzeby pokryć różnice, wynikające z większych niż załozone wzrostów cen.
   t3 Zmiany przepisów przekładająca się na zmianę wymogów dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia zadania z3, z4, z5, z6, z9 Aneksowanie umowy i zmiana harmonogramu.
Nazwa zagrożenia
Numer zadania
Sposoby zapobiegania lub minimalizacji ryzyka
4.7 Trwałość przeprowadzonych działań
4.7.1 Czy po zakończeniu realizacji projektu istnieje konieczność kontynuowania prowadzonych prac, aby zachować efekty projektu?
TAK
Jeśli wybrano 'TAK'
Należy opisać jakie zadania (prace) będą lub powinny być kontynuowane po zakończeniu realizacji niniejszego projektu aby zachować trwałość projektu? Które z nich są kluczowe i niezbędne, jak długo po zakończeniu projektu należy je wykonywać? Kto będzie odpowiedzialny za ich wykonywanie? W jaki sposób planuje się sfinansowanie tych prac?
Jeśli wybrano 'NIE'
Należy uzasadnić dlaczego i w jaki sposób zostanie zachowana trwałość projektu przez co najmniej 5 lat po zakończeniu projektu?"

Żubr jest gatunkiem, który ze względu na wielkość i potrzebny areał, wymagać będzie stałej opieki człowieka. Ze względu na możliwości powodowania szkód w gospodarce rolnej i leśnej nie można zaprzestać dokarmiania zimowego.

Ważnym aspektem kontynuacji działań jest utrzymanie rezerwy genetycznej, jaką w przypadku nielicznej populacji pełni każde stado. Dla utzrzymania różnorodności genetycznej musi być kontynuowana wymiana zwierząt z innymi ośrodkami w Polsce. Projekt pozwoli utrwalić system zarządzania populacją żubra w Polsce i wytworzyć struktury, które przejmą zadania koordynacji i pomocy w prowadzeniu gatunku w skali kraju.

W przyszłości ochrona żubra powinna opierać się w dużej części na samofinansowaniu. Przy rozrastającej się populacji należy dopuścić odpłatną eliminację żubrów.

 
4.7.2 Kto będzie właścicielem środków trwałych, budynków, gruntów wytworzonych/zakupionych w ramach projektu? Kto będzie ponosił koszty ich utrzymania? Jeżeli w ramach projektu planowany jest wykup gruntów na cele przyrodnicze nie należy wymieniać ich w tym punkcie!!!
Nazwa środka trwałego / nieruchomościWłaściciel / podmiot ponoszący koszty utrzymaniaUwagi
przyczepa samochodowa dwuosiowa Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze  
2 palmtopy GPS Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze  
4 kontenery Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze  
3 paśniki Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze  
odłownia Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze  
15 obroży telemetrycznych Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze  
10 tablic ostrzegawczych Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze  
zestaw komputerowy Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze  
Nazwa środka trwałego / nieruchomości
Właściciel / podmiot ponoszący koszty utrzymania
Uwagi
5 STRATEGICZNY CHARAKTER PROJEKTU
5.1 Czy realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia założeń dokumentów strategicznych obowiązujących na poziomie międzynarodowym? Jeśli tak, to jakich dokumentów i w jakim stopniu?
Wnioskodawca obligatoryjnie musi wykazać, że projekt realizuje cele dokumentu strategicznego na poziomie UE. Wykaz dokumentów znajduje się m.in. w Podręczniku dla Wnioskodawców. Należy podać nazwę dokumentu oraz rozdział, paragraf etc, a także (o ile możliwe) przytoczyć konkretny zapis.

Dyrektywa Siedliskowa - Dyrektywa Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory

Żubr jest gatunkiem priorytetowym wymienionym w załącznikach II i IV (dokumenty zamieszczone na stronie internetowej MŚ jak i CKPŚ zawierają nie zaktualizowane załączniki). Z tego powodu jest gatunkiem wymagającym działań zapewniających właściwy stan ochrony. Polska populacja in situ to ponad 95% populacji w UE stąd wypełnianie obowiązku nakładanego przez Dyrektywę spada na Polskę

Konwencja Berneńska - Konwencja o ochronie dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk naturalnych, Konwencja ratyfikowana przez Polskę 1 stycznia 1996 r.

Żubr wymieniony w załączniku III Konwencji – gatunki zagrożone , zatem mamy obowiązek prowadzenia działań związanych z ochroną tego gatunku i jego siedlisk.

Konwencja o różnorodności biologicznej. Konwencja ratyfikowana przez Polskę 31 sierpnia 1995 r.

Ochrona gatunku wskazana jest przede wszystkim w art. 8 i 9 Konwencji dotyczące ochrony in situ i ex situ. Obydwie te formy dla żubra są bardzo ważne.

Komunikat Komisji. Zatrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej do Roku 2010 i w przyszłości. Utrzymanie usług ekosystemowych na rzecz dobrobytu człowieka

Realizacja zapisów zawartych w części 4.2.1 oraz cel nr 1 wymienione w rozdziale 5.2.1 Oprócz tego Projekt realizować będzie cele podnoszenia świadomości.

Szósty Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego

Projekt odwołuje się do art. 6, a szczególnie do zachowania gatunków i siedlisk, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zapobieganie podziałowi siedlisk.

 
5.2 Czy projekt jest zgodny z założeniami krajowych i/lub lokalnych dokumentów strategicznych (np. polityki, strategii, programy lub plany ochrony itp.)? Jeśli tak, to z jakim dokumentami i w jakim stopniu?
Wnioskodawca obligatoryjnie musi wykazać, że projekt realizuje cele dokumentu strategicznego przyjętego przez Radę Ministrów lub inny właściwy podmiot na poziomie krajowym.. Wykaz dokumentów znajduje się m.in. w Podręczniku dla Wnioskodawców. Należy podać nazwę dokumentu oraz rozdział, paragraf etc, a także (o ile możliwe) przytoczyć konkretny zapis. Dodatkowo w pkt 5.2 należy odnieść się do zgodności przygotowywanego projektu z lokalnymi planami ochrony i programami ochrony gatunków np. plan ochrony parku (jeśli istnieją).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Projekt dotyczy zapisów ustawy o ochronie gatunkowej zwierząt ograniczeniach i zakazach w odniesieniu do tych gatunków i do zapisów mówiących o programach ochrony gatunków (art. 46, art. 47, art. 49, art. 52 oraz art. 57).

Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2007 – 2009

Żubr jest gatunkiem monitorowanym, więc działania Projektu spowodują uzyskanie wyników obowiązkowego monitoringu.

Krajowa Strategia Ochrony i Umiarkowanego Użytkowania Różnorodności Biologicznej wraz z Programem Działań

Planowane w Projekcie działania wpisują się w realizacje celu nadrzędnego strategii, ale szczegółowo dotyczą „Zachowanie i/lub wzbogacanie istniejących oraz odtwarzanie zanikłych elementów różnorodności biologicznej” (cel strategiczny III), w Działaniach operacyjnych (art. 3.3.3) Projekt realizuje Ochronę zasobów genowych gatunków dzikich. Realizowane jest zadanie nr 11, czyli Wdrożenie programów ochrony wybranych gatunków chronionych, w szczególności ginących i zagrożonych.

Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 –2010 – przyjęta przez Sejm w maju 2003 r.

Według dokumentu ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej jest istotna dla zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego państwa, a jednym z najważniejszych celów uznano poprawę stanu środowiska - usunięcie lub ograniczenie zagrożeń dla zachowania różnorodności biologiczne oraz zachowanie zasobów przyrody. Działania Projektu realizują ten cel.

Dokumenty strategiczne dla gatunku – plany ochrony

European bison Status Survey and Conservation Action Plan, 2004 IUCN/SSC Bison Specialist Group, Gland, Cambridge

Dokument stanowi światową strategie ochrony żubra, projekt wpisuje się całkowicie w zapisy tego dokumentu, szczególnie z zapisy rozdz. 13 i 13.1.4.

Strategia ochrony żubra Bison bonasus w Polsce. 2007, Ministerstwo Środowiska, Warszawa

Projekt służy wdrożeniu Strategii, więc planowane działania są odzwierciedleniem zapisów dokumentu.

Program ochrony żubrów w województwie zachodniopomorskim. 2005 Szczecin, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, wraz z aneksem z kwietnia 2009 stanowi plan postępowania z populacją będącą celem projektu.

 
5.3 Oddziaływanie projektu na środowisko oraz obszary Natura 2000
5.3.1 Czy projekt znajduje się na liście przedsięwzięć wymienionych w aneksie I lub II dyrektywy OOŚ?
NIE
5.3.2 Czy projekt jest realizowany na obszarze Natura 2000 lub w jego sąsiedztwie?
TAK
5.3.3 Czy projekt może oddziaływać na gatunki/siedliska chronione w ramach obszaru nie będące przedmiotem projektu lub integralność obszaru Natura 2000? Jeśli tak, proszę scharakteryzować to oddziaływanie. Jeśli nie, proszę uzasadnić brak oddziaływania.
TAK
Jeżeli wybrano TAK - proszę podać:
a) gatunki/siedliska chronione w ramach obszaru, ale nie będące przedmiotem projektu
b) oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe, pozytywne i negatywne,
c) wyjaśnienie czy zostanie naruszona integralność obszaru (przez integralność obszaru rozumie się spójność czynników strukturalnych i funkcjonalnych warunkujących zrównoważone trwanie populacji gatunków i siedlisk przyrodniczych, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000).

Projekt może korzystnie długotrminowo oddziaływać na gatunki ptaków, będące przedmiotami ochrony w ostojach ptasich Ostoja Ińska, Ostoja Drawska i Puszcza nad Gwdą. Chodzi o wygryzanie łąk, które są siedliskami ważnymi dla derkacza, orlika krzykliwego, bocianów białego i czarnego.

Wzrost liczebności żubrów może mieć pozytywny długotrwały wpływ na wzrost bioróżnorodności roślinnej, spowodowany wpływem żubra na przenoszenie propagul roślinnych. Żubry na przykład mogą endozoochorycznie przenosić Aconitum firmum, Adenophora liliifolia, Apium repens, Thesium ebracteatum, Campanula errata, natomiast epizoochorycznie Agrimonia pilosa.

Dokarmianie zimowe ma pozytywny wpływ na populacje zwierząt łownych, które korzystają z karmy wykładanej dla żubrów.

Realizacja projektu nie naruszy integralności obszarów Natura 2000.

 
5.3.4 Jakie kroki zostały przewidziane by przeciwdziałać potencjalnie negatywnemu oddziaływaniu na gatunki/siedliska chronione w ramach obszaru lub na integralność obszaru Natura 2000?
W szczególności na gatunki/siedliska nie będące przedmiotem projektu, a będące przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000. W uzasadnieniu proszę podać np. skalę przedsięwzięcia, zmiany w użytkowaniu terenu, rozpatrzone warianty przedsięwzięcia, rozwiązania chroniące środowisko, rodzaj technologii i materiałów etc.

nie dotyczy

 
6 SPOSÓB ZARZĄDZANIA PROJEKTEM
6.1 Struktura organizacyjna projektu
Jaka będzie struktura organizacyjna projektu? Jaki będzie podział zadań pomiędzy podmiotami realizującymi projekt (dotyczy projektów realizowanych przez grupę beneficjentów i/lub podmiot(y) upoważniony(e) do ponoszenia wydatków)? Jaki będzie podział zadań pomiędzy osobami zaangażowanymi w projekt?
Nie ma konieczności podawania konkretnych nazwisk pracowników - należy odnieść się do funkcji lub stanowisk.

6.1.1 Podział prac pomiędzy podmiotami realizującymi projekt

Należy podać nazwę i zakres prac beneficjentów, a jeśli dotyczy, także podmiotu(ów) upoważnionego(ych) do ponoszenia wydatków w ramach projektu.
Nazwa beneficjenta lub podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatkówZakres realizowanych zadań
Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze Koordynacja, obsługa księgowa i kadrowa projektu, organizacja prac, wyłanianie wykonawców, nadzorowanie wykonania, informowanie o celach i efektach projektu. Wykonywanie zadań: dokarmianie, monitoring, minimalizacja szkód w gospodarce rolnej, opieka zdrowotna, przesiedlenia zwierząt, poprawa bazy żerowej.
Nazwa beneficjenta lub podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków
Zakres realizowanych zadań

6.1.2 Podział zadań pomiędzy osobami zaangażowanymi w projekt

Stanowisko / funkcjaZakres realizowanych zadań
1 koordynator Odpowiedzialność za całość projektu, nadzór nad realizacją zadań zapewnienie zgodności z harmonogramem, budżetem, organizacja pracy, wyłanianie wykonawców kontakty z IW i reprezentowanie projektu na zewnątrz, sprawozdawczość.
2 zastępca koordynatora do spraw terenowych Nadzór nad realizacją zadań w terenie, zastępowanie koordynatora w trakcie jego nieobecności.
3 księgowy Obsługa księgowa projektu, przygotowywanie wniosków o środki, rozlicznie należności, sprawozdawczość finansowa.
Stanowisko / funkcja
Zakres realizowanych zadań
6.2 Doświadczenie zespołu realizującego projekt
Jakie praktyczne doświadczenie oraz specjalności w zakresie realizacji powierzonych zadań posiadają kluczowi członkowie zespołu realizującego projekt? Należy krótko odnieść się wyłącznie do doświadczenia mającego związek z realizowanym projektem. Nie należy wklejać całych CV i listy publikacji itp. W przypadku gdy planowane jest zatrudnienie ekspertów należy zdefiniować stawiane im wymagania.

Zespół realizujący projekt to utworzona w 2005 r. w ramach Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego grupa robocza Żubry Zachodniopomorskie. Członkowie tej grupy uczestniczyli w przygotowaniu i realizacji projektu "Ochrona czynna żubrów w województwie zachodniopomorskim" wdrożonym w latach 2005-2007 przez Dyrekcję Drawskiego i Ińskiego Parku Krajobrazowego.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze 12 lipca 2006 r. podpisało z Wojewodą Zachodniopomorskim umowę o realizacji zadania publicznego "Wybrane zagadnienia w ochronie wolnego stada żubrów zachodniopomorskich" (obecnie stroną umowy jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska). W ramach tej umowy Towarzystwo opracowało projekt "Program ochrony żubra w Polsce: rozwój i ochrona stada zachodniopomorskiego", który uzyskał dotację Fundacji EkoFundusz. Projekt jest obecnie finalizowany i zostanie zamknięty w listopadzie 2009 r.

Przygotowywany obecnie projekt zawiera działania będące kontynuacją poprzednio zrealizowanych projektów, a realizowany ma być prze ten sam zespół.

Koordynatorem ma zostać osoba prowadząca projekt EkoFunduszu, obsługę księgową podejmie księgowa rozliczająca ten projekt.

Najtrudniejsze i najbardziej niebezpieczne zadanie projektu - immobilizację żubrów będzie wykonywał zespół członków grupy Żubry Zachodniopomorskie, który dokonywał immobilizacji żubrów w uprzednio realizowanych projektach. Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze posiada nowaoczesny pneumatyczny aplikator leków, za pomocą którego w sezonie 2008/2009 immobilizowano przy użyciu Immobilonu 9 żubrów.

 
6.3 Dostępność terenu/obiektów, na którym(ych) realizowany będzie projekt
 1. Jaka jest struktura własności obiektu(ów)/terenu(ów), na których realizowany będzie projekt?
 2. Kto jest ich właścicielem/zarządcą?
 3. Jeżeli właścicielem/zarządcą jest inny podmiot niż Beneficjent/Beneficjenci: Czy podjęcie zadań przewidzianych w ramach projektu wymaga zgody właściciela/zarządcy?
 4. Jeżeli w punkcie 3 udzielono odpowedzi "tak": Czy Beneficjent posiada prawo do prowadzenia zadań na tym(ch) terenie(ach)/obiektcie(ach)?
 5. Jeżeli w punkcie 4 udzielono odpowedzi "nie": Czy Beneficjent podjął jakieś kroki, żeby uzyskać zgodę na realizację zaplanowanych zadań?

Projekt będzie realizowany w części dotyczącej inwestycji wyłącznie na terenie Skarbu Państwa, zarządzanym przez PGL Lasy Państwowe.

Podjęcie działań inwestycyjnych - rekultywacji łąk i budowy paśników wymaga zgody włąściwych nadleśnictw.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze posiada deklarację Nadleśnictwa Drawsko o oddaniu w dzierżawę terenu łąk śródleśnych, przeznaczonych do rekultywacji, w przypadku akceptacji projektu.

Zgłoszenie budowy paśników poprzedzone jest zawarciem umowy użyczenia/najmu z właściwym nadleśnictwem. Budowa paśników przewidziana jest na przedostatni rok projektu i na tym etapie nie można ustalić lokalizacji (zależy ona od zachowania stad żubrów). Nie przewidujemy tu jednak żadnych trudności w podpisaniu odpowiednich umów. Na wszystkie paśniki wybudowane dla żubrów w dotychczas zrealizowanych projektach zostały zawarte odpowiednie umowy.

 
6.4 Rozwój projektu pod względem administracyjnym
Jakie zgody/pozwolenia/decyzje administracyjne są niezbędne do realizacji zaplanowanych zadań?
Nazwa dokumentuOrgan odpowiedzialny za wydanie dokumentuPlanowany termin uzyskaniaUwagi
decyzja zezwalająca na immobilizację żubrów i założenie obroży telemetrycznych Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska 2010-10-30 w każdym roku na liczbę osobników immobilizowanych
zezwolenia importowe na Immobilon Główny Inspektor Farmaceutyczny 2010-10-01 zezwolenie wydawane jest na jednorazowy import, trzeba je uzyskać w każdym roku realizacji projektu
zgłoszenie budowy paśników właściwe terytorialnie starostwo powiatowe lub Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki (dla terenów zamkniętych) 2012-06-30  
Nazwa dokumentu
Organ odpowiedzialny za wydanie dokumentu
Planowany termin uzyskania
Uwagi
7 WYKUP GRUNTÓW NA CELE PRZYRODNICZE
7.1 Czy w ramach realizacji projektu planowany jest wykup gruntów?
nie 
"Jeżeli wybrano 'TAK' proszę wypełnić punkty od 7.2 do 7.5 i załączyć mapę orientacyjnej lokalizacji gruntów. Jeżeli wybrano 'NIE' w poniższych punktach należy wpisać 'NIE DOTYCZY'"
7.2 Jaka powierzchnię zajmują grunty przewidziane do wykupu (ha)?
nie dotyczy 
7.3 Gdzie zlokalizowane są planowane do wykupu grunty? Czy znane są dokładne numery działek? Jeśli tak, to należy je podać. Jeśli rozważanych jest kilka wariantów wykupu należy je krótko opisać?

nie dotyczy

 
7.4 Kto jest właścicielem gruntów planowanych do wykupu? Czy zostały już podjęte jakieś działania w celu nabycia gruntów (umowy przedwstępne/negocjacje itp)?

nie dotyczy

 
7.5 W jaki sposób zostały oszacowane koszty wykupu gruntów (ekspertyzy, operaty szacunkowe itd)?

nie dotyczy

 
7.6 Kto będzie właścicielem gruntów po zakończeniu realizacji projektu?

nie dotyczy